Δίνουν ιθαγένεια στους αλλοδαπούς: Ιθαγένεια σε όσους ολοκληρώνουν επιτυχώς 9 τάξεις ελληνικού σχολείου ή 6 τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

23/11/14


Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τους εποχικά εργαζόμενους, την ιθαγένεια των παιδιών μεταναστών, την προστασία μαρτύρων ή θυμάτων ρατσιστικών εγκλημάτων, αλλά και την απλοποίηση της διαδικασίας πολιτογράφησης ομογενών

Το νομοσχέδιο έλκει τον τίτλο του από την ενσωμάτωση στο ελληνικό Δίκαιο των κοινοτικών οδηγιών (2011/98/ΕΕ και 2014/36/ΕΕ) για την ενιαία άδεια διαμονής και εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών και για τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής όσων έρχονται στη χώρα για εποχική εργασία. Σε ό,τι αφορά την ιθαγένεια των παιδιών μεταναστών, συμπεριλαμβάνει διατάξεις που έρχονται να καλύψουν εν μέρει το κενό που είχε δημιουργηθεί μετά την απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ.
Σχετικά με την προστασία θυμάτων εμπορίας μαρτύρων και κυρίως των θυμάτων ή ουσιωδών μαρτύρων σε ρατσιστικά εγκλήματα επαναφέρεται το αρχικό σκεπτικό του Νομοθέτη, όπως είχε αποτυπωθεί στο νομοσχέδιο για τον Κώδικα Μετανάστευσης.

Στο ίδιο νομοσχέδιο ρυθμίζονται τα θέματα ιθαγένειας των μεταναστών δεύτερης γενιάς και των κατόχων ΕΔΤΟ (Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς). Επίσης, στο ίδιο νομοθέτημα ορίζεται η σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη νέου Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, στην οποία θα συμμετέχουν εκτός από τον Γενικό Γραμματέα Κοινωνικής Συνοχής, νομικούς και καθηγητές, Ειδικός Επιστήμονας από τον Συνήγορο του Πολίτη και εκπρόσωπος από την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Τέλος, με το σ/ν το υπουργείο Εσωτερικών δεσμεύεται ότι από φέτος και κάθε χρόνο έως τις 25 Δεκεμβρίου θα αποστέλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στατιστικά στοιχεία για τη μετανάστευση, τους αριθμούς των ενιαίων αδειών διαμονής και εργασίας και τη διεθνή προστασία. 


Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει τον Κώδικα Μετανάστευσης, ενσωματώνοντας τις δυο κοινοτικές οδηγίες. Έρχεται να επιλύσει εν μέρει το κενό νόμου που είχε δημιουργηθεί μετά την απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας να κρίνει ως αντισυνταγματικές τις ρυθμίσεις που προέβλεπαν στο Ν. 3838/2010 (νόμος Ραγκούση) για αυτόματη χορήγηση ιθαγένειας στα παιδιά -των νομίμως διαμενόντων για μια 5ετια αλλοδαπών γονέων- που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και σε όσα παιδιά έχουν συμπληρώσει 6ετή φοίτηση σε ελληνικό σχολείο. Της απόφασης (460/2013) είχε προηγηθεί έντονη πολιτική διαμάχη μεταξύ των κομμάτων που σήμερα συγκυβερνούν.
Επαναφέρει τις διατάξεις για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα θύματα ή ουσιώδεις μάρτυρες σε ρατσιστικά εγκλήματα, μετά την απόσυρση της επίμαχης διάταξης του άρθρου 19 του αρχικού νομοσχεδίου του Μεταναστευτικού Κώδικα. Πρόκειται για τη διάταξη που είχε επιφέρει ενδοκυβερνητικές τριβές, είχε αποσυρθεί μέσω της γνωστής «τροπολογίας Μπαλτάκου» και της οποίας η απόσυρση είχε γίνει απόπειρα να θεραπευθεί μέσω ΚΥΑ τον περασμένο Ιούνιο με πρωτοβουλία του τότε υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Αθανασίου. Τόσο οι διατάξεις για την ιθαγένεια των παιδιών μεταναστών, όσο και η διάταξη για τη δίωξη των ρατσιστικών εγκλημάτων φαίνεται να συνιστούν προϊόν κοπιωδών διαβουλεύσεων και συνεργασίας των δυο κομμάτων που συγκυβερνούν στο υπουργείο Εσωτερικών. 


Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου 


Σε ό,τι αφορά την άδεια διαμονής ενιαίου τύπου για υπηκόους τρίτων χωρών, το σ/ν ολοκληρώνει τη νομοθετική εργασία που έχει ήδη ξεκινήσει με τον Κώδικα Μετανάστευσης για τις άδειες ενιαίου τύπου, όπως έχουν θεσπισθεί στον Κανονισμό 1030/2012 της ΕΕ, που επιτρέπουν στους πολίτες τρίτων χωρών να διαμένουν στην Ελλάδα με σκοπό την εργασία.
Σε μια προσπάθεια συρρίκνωσης της γραφειοκρατικής ταλαιπωρίας και σοβαρών καθυστερήσεων στην έκδοση αδειών διαμονής, το σ/ν ορίζει ότι η ενιαία άδεια διαμονής θα εκδίδεται ή θα ανανεώνεται σε 4 μήνες το αργότερο από την ημέρα υποβολής της αίτησης, εκτός εάν υπάρχει ανάγκη προσκόμισης επιπλέον δικαιολογητικών οπότε το χρονικό περιθώριο αυξάνεται κατά 2 μήνες και σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατά 3 μήνες. 


Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της Κοινοτικής Οδηγίας, προστίθενται στον Κώδικα Μετανάστευσης διατάξεις που αφορούν την ίση μεταχείριση εργαζομένων κατόχων ενιαίας άδειας, με τους ημεδαπούς εργαζόμενους. Τα δικαιώματα αυτά σχετίζονται με τη διαμονή τους, τους όρους απασχόλησης, τις συνθήκες εργασίας -συμπεριλαμβανομένων των όρων αμοιβής, απόλυσης, ωραρίου κ.λπ..
Επίσης, διασφαλίζεται το δικαίωμα στην απεργία και την ανάληψη συνδικαλιστικής δράσης, σύμφωνα με το Εθνικό Δίκαιο, το δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι και της συμμετοχής σε επαγγελματικές οργανώσεις, το δικαίωμα διαπραγμάτευσης και σύναψης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση κ.α.. Δεν έχουν, όμως, δικαίωμα υποτροφιών και σπουδαστικών δανείων. 


Εποχική εργασία 


Το σ/ν έρχεται να καλύψει με σειρά άρθρων την έλλειψη σαφούς νομοθετικού πλαισίου όσον αφορά στους όρους απασχόλησης των εποχικά εργαζομένων.
Σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν φαινόμενα «τύπου Μανωλάδας» ορίζεται ότι ο εποχικός εργάτης θα δικαιολογείται, όταν «το αναγκαίο επίπεδο εργατικού δυναμικού είναι σημαντικά υψηλότερο από αυτό που απαιτείται για τις συνήθεις δραστηριότητες». Επίσης, προσδιορίζεται ότι για την μετάκληση εποχικά εργαζόμενων στην αγροτική οικονομία «μπορεί με υπουργική απόφαση να καθορίζεται ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας ανά χώρα προέλευσης».
Συγχρόνως, αίτηση για χορήγηση άδειας «θεωρείται απαράδεκτη εάν εφαρμόζονται όγκοι εισδοχής και έχει συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας» (όπως ορίζεται από την ΚΥΑ για τον ανώτατο αριθμό θέσεων για εποχική, εξαρτημένη εργασία ανά Περιφέρεια).
Ο εργοδότης (πέρα από τη λεπτομερή καταγραφή του χρόνου, του τόπου και του αντικειμένου απασχόλησης του εποχικά εργαζόμενου) πρέπει να αποδεικνύει στην αρμόδια Γ. Γρ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης ότι παρέχει στον εργαζόμενο κατάλληλο κατάλυμα με προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας.
Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους εποχικούς εργάτες ή παραβεί τις υποχρεώσεις του (λειτουργώντας είτε ως εργολάβος, είτε ως υπεργολάβος) πληρώνει πρόστιμο 500 ευρώ και αποκλείεται από τη δυνατότητα μετάκλησης εργατών για 5 έτη. Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο εποχικά εργαζόμενος δεν έρθει για εργασία, επιστρέφονται στον εργοδότη οι ασφαλιστικές εισφορές που έχει προκαταβάλει. 


Άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους 


Το σ/ν διευκρινίζει ότι στις άδειες διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους συμπεριλαμβάνονται όλα οι υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν χαρακτηρισθεί από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών θύματα εμπορίας ανθρώπων. Η αρχική άδεια ισχύει για ένα χρόνο, παρέχει δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά για δύο έτη μόνο με την προϋπόθεση ότι συνεχίζεται η διερεύνηση της ποινικής διαδικασίας. Μετά το πέρας της ποινικής διαδικασίας ή της παρέλευσης του χρόνου ανανέωσης, η άδεια μπορεί να ανανεωθεί εφόσον κρίνεται σκόπιμο από τις περιστάσεις.
Επίσης, άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους λαμβάνουν τα θύματα και οι ουσιώδεις μάρτυρες σε μια σειρά κακουργημάτων και στα ρατσιστικά εγκλήματα. Συγκεκριμένα, ο νόμος προσφέρει προστασία στους υπηκόους τρίτων χωρών που είναι θύματα ή ουσιώδεις μάρτυρες σε περιστατικά που έχουν ως συνέπεια επικίνδυνες σωματικές βλάβες (άρθρα 309 και 310 ΠΚ) και στα αδικήματα που προσδιορίζονται από τα άρθρα 1 και 2 του Ν.927/1979 (όπου τιμωρείται «όστις δημοσίως η προφορικώς, είτε δια μέσου του Τύπου ή δια γραπτών κειμένων ή εικονογραφήσεων ή παντός ετέρου μέσου εκ προθέσεως προτρέπει εις πράξεις ή ενεργείας δυναμένας να προκαλέσουν διακρίσεις, μίσος ή βίαν κατά προσώπων ή ομάδας προσώπων εκ μόνου του λόγου της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής των»). 


Η προστασία προσφέρεται, εφόσον έχει διαπιστωθεί η ανάγκη της από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και εφόσον έχει διαταχθεί προκαταρκτική εξέταση ή έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και μέχρι να τεθεί η υπόθεση στο αρχείο ή να εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια, παρέχεται δικαίωμα εξαρτημένης εργασίας-παροχής υπηρεσιών ή έργου και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. 


Επίσης, άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους λαμβάνουν τα θύματα ενδο-οικογενειακής βίας, τα ανήλικα τέκνα θυμάτων ενδο-οικογενειακής βίας και τα θύματα εργασιακής εμπορίας (εργασιακό τράφικιγκ).
Επίσης, άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους λαμβάνουν οι αιτούντες, των οποίων η αίτηση για διεθνή προστασία έχει απορριφθεί, αλλά παραμένουν στη χώρα διότι υπάρχει αντικειμενική αδυναμία απομάκρυνσης ή επιστροφής τους στη χώρα καταγωγής για λόγους ανωτέρας βίας ( σοβαροί λόγοι υγείας των ιδίων ή μελών της οικογένειας τους, διεθνής αποκλεισμός της χώρας καταγωγής, εμφύλιες συρράξεις συνοδευόμενες από μαζικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνδρομή στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου της ρήτρας μη επαναπροώθησης διότι υπάρχει κίνδυνος βασανιστηρίων ή απάνθρωπης ή ταπεινωτικής συμπεριφοράς). Το σχετικό αίτημα εξετάζεται από το υπουργείο Εσωτερικών εφόσον έχει παραπεμφθεί από τις αρμόδιες αρχές. Η άδεια διαμονής χορηγείται, για δύο έτη, παρέχει πρόσβαση στη μισθωτή απασχόληση και μπορεί να ανανεώνεται για ισόχρονο διάστημα, εφόσον εξακολουθούν να ισχύουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις. 


Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους χορηγείται σε ενηλίκους που είναι ανίκανοι να επιμεληθούν των υποθέσεών τους εξαιτίας λόγων υγείας ή ανηλίκους που αποδεδειγμένα χρήζουν προστατευτικών μέτρων και φιλοξενούνται από ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς σκοπού, εφόσον η επιστροφή τους σε ασφαλές περιβάλλον είναι αδύνατη. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη. Επίσης, χορηγείται σε ανηλίκους, η επιμέλεια των οποίων έχει ανατεθεί με απόφαση ελληνικού δικαστηρίου ή αλλοδαπού δικαστηρίου που αναγνωρίζεται από τις ελληνικές αρχές, σε οικογένειες Ελλήνων ή οικογένειες πολιτών τρίτων χωρών με νόμιμη διαμονή στη χώρα ή για τα οποία είναι εκκρεμής διαδικασία υιοθεσίας ενώπιον των ελληνικών αρχών. Η διάρκεια της αρχικής άδειας διαμονής είναι ετήσια και μπορεί να ανανεώνεται κάθε φορά μέχρι δύο έτη εφόσον πληρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις. 


Επίσης, χορηγείται σε ανηλίκους που φιλοξενούνται σε οικοτροφεία που λειτουργούν υπό την εποπτεία υπουργείων και σε πάσχοντες από σοβαρά προβλήματα υγείας.
Σε μια προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα νομιμότητας όσων παιδιών μεταναστών έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα και δεν πληρούν τις προδιαγραφές που θέτει το σ/ν για ιθαγένεια, ορίζεται ότι ενήλικοι που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και έχουν φοιτήσει για έξι τουλάχιστον έτη σε ελληνικό σχολείο μέχρι τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, λαμβάνουν άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους εφόσον η φοίτησή τους ήταν επαρκής και εξακολουθούν να διαμένουν μόνιμα στη χώρα. Οι συγκεκριμένοι θα πρέπει να καταβάλλουν παράβολο αξίας 150 ευρώ. 


Άδεια διαμονής για επενδυτική δραστηριότητα 


Επίσης, στο σ/ν διευκολύνεται περαιτέρω η είσοδος και διαμονή των υπηκόων τρίτων χωρών που έρχονται στη χώρα για να πραγματοποιήσουν επενδύσεις που θα έχουν θετικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονομία. Προϋπόθεση για την είσοδο και διαμονή τους αποτελεί η εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην ελληνική προξενική αρχή του τόπου διαμονής τους και διαβιβάζονται στην οικεία Περιφέρεια. Η άδεια διαμονής ισχύει για πέντε έτη και ανανεώνεται για άλλα πέντε έτη. Διαστήματα απουσίας από τη χώρα δεν αποτελούν παρακωλυτικό λόγο για την ανανέωση της άδειας διαμονής.
Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα, η μεταπώληση της ακίνητης περιουσίας κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας διαμονής σε άλλο πολίτη τρίτης χώρα παρέχει δικαίωμα χορήγησης άδειας διαμονής στο νέο αγοραστή με ταυτόχρονη ανάκληση της άδειας διαμονής του πωλητή. 


Ρυθμίσεις ιθαγένειας 


Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, την ελληνική ιθαγένεια αποκτούν όσοι/όσες έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση εννέα τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την παρακολούθηση των έξι τάξεων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία τις σπουδές τους σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. Η δήλωση και η αίτηση εγγραφής υποβάλλονται μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Χρειάζεται παράβολο 100 ευρώ. Η αρμόδια υπηρεσία αναζητεί αυτεπαγγέλτως τη βεβαίωση φοίτησης από την Περιφερειακή δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή από το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Η αίτηση απορρίπτεται εάν συντρέχουν ποινικό κώλυμα ή λόγοι δημόσιας ή εθνικής ασφάλειας.
Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία πολιτογράφησης για τους αιτούντες ενήλικες (που δεν ανήκουν στη λεγόμενη «2η γενιά») έχουν πλέον να επιλέξουν μεταξύ της διαδικασίας συνέντευξης στην Επιτροπή Πολιτογράφησης στην οικεία Περιφέρεια (όπως ορίζεται από το Ν.3838/10) και ειδικής γραπτής διαδικασίας. Οι προδιαγραφές της γραπτής διαδικασίας, το ύψος του παραβόλου, η διενέργεια και οι όροι συμμετοχής στις εξετάσεις θα ρυθμισθούν με ΚΥΑ των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Παιδείας. 


Ομογενείς 


Με το σ/ν απλοποιούνται οι διαδικασίες πολιτογράφησης των ομογενών, όπως αυτές προβλέπονται στο «νόμο Ραγκούση» (Ν.3838/10) και στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (2004). Συγκεκριμένα, οι ομογενείς αλλοδαποί, μη κάτοχοι Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς, δεν καλούνται πλέον σε συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Υποβάλλουν αίτηση. Στην περίπτωση αμφιβολιών ως προς τη συνδρομή των ουσιαστικών προϋποθέσεων για την πολιτογράφηση τους, ο Γενικός Γραμματέας της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης παραπέμπει τον σχετικό φάκελο στην Επιτροπή Πολιτογράφησης για τη διενέργεια συνέντευξης και τη διατύπωση γνώμης.
Ομογενείς από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, οι οποίοι κατοικούν στην Ελλάδα ανεξαρτήτως της λήξης ή μη της θεώρησης εισόδου ή του διαβατηρίου τους και είναι συγγενείς εξ αίματος α΄ και β΄ βαθμού ομογενών οι οποίοι απέκτησαν Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς ή Ελληνική Ιθαγένεια ως ομογενείς, αποκτούν την ελληνική ιθαγένεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από σχετική αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του δήμου κατοικίας τους. 


Σε ό,τι αφορά αυτούς που είναι συγγενείς εξ αίματος γ΄ και δ΄ βαθμού, μπορούν και πάλι να αποκτήσουν την Ελληνική Ιθαγένεια με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Στην περίπτωσή τους, η απόφαση εκδίδεται κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτογράφησης ως προς την προσαρμογή του αιτούντος στην κοινωνική, πολιτική και πολιτιστική ζωή της χώρας. Στη σύνθεση της Επιτροπής Πολιτογράφησης για την εξέταση των αιτήσεων της παρούσας παραγράφου αντί του εκπροσώπου της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, μετέχει ως τακτικό μέλος εκπρόσωπος της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης των ομογενών της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, που ορίζεται από τον Γ. Γραμματέα.
Σε όλες τις περιπτώσεις, η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αναζητεί αυτεπαγγέλτως πιστοποιητικό ποινικού μητρώου για δικαστική χρήση και υποβάλλει ερώτημα σχετικά με τη συνδρομή λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας.
 

πηγή

Πάμε για συγκυβέρνηση ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ (δλδ ΠΑΣΟΚ);

tsipras-samaras-xeirapsia
Γράφει ο Πέτρος Χασάπης 

Απίστευτα πράγματα που δεν μπορεί να συλλάβει απλός νους γίνονται αυτόν τον καιρό στη χώρα. Το σενάριο της συνεννόησης (βλέπε συγκυβέρνησης) για το καλό του τόπου βεβαίως βεβαίως, όλο και λαμβάνει σάρκα και οστά. Η τρόϊκα, αντί να δώσει κάτι στον εντολοδόχο κ. Σαμαρά για να τον διασώσει, αντίθετα απαιτεί, προ της εκλογής ΠτΔ, πράγματα που τον φθείρουν πολιτικά, τόσο τον ίδιο όσο και τη ΝΔ. Κάνει δηλαδή σαν να θέλει να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ... στην εξουσία. Ο κ. Σταθάκης μιλώντας σήμερα στον Ρ/Σ realfm, είπε ότι μπορεί να εκλεγεί τώρα ΠτΔ και να πάμε μετά σε εκλογές περί την Άνοιξη (λίγο πριν, λίγο μετά, αλλά όχι τον Φθινόπωρο, έτσι είπε). Αυτή η θέση είναι άλλη μια (από τις πολλές) πολιτική κυβίστηση του ΣΥΡΙΖΑ που πλησιάζει όλο και πιο πολύ προς τις θέσεις Σαμαρά. 


Ο κ. Μητρόπουλος προχθές είπε πως αν ο λαός δεν δώσει αυτοδυναμία στον ΣΥΡΙΖΑ, τότε και ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκαστικά θα ακολουθήσει μνημονιακή πολιτική. Δηλαδή, πάει και το σχίσιμο των μνημονίων. Ταυτόχρονα, πολλά στελέχη και από τις δύο πλευρές δεν αποκλείουν κυβερνητική συνεργασία, ενώ όλα τα παπαγαλάκια στα ΜΜΕ ικετεύουν με αγωνία για εθνική συνεννόηση προκειμένου να σωθεί η χώρα λένε. Όλα αυτά δείχνουν ότι μεταξύ του θεατρικού πολιτικού συστήματος και της τρόϊκας, μάλλον συμφωνήθηκε να μην υπάρξει πολιτική αστάθεια και κινδυνεύσει να καταρρεύσει το σάπιο καθεστώς που χρεοκόπησε τη χώρα, αλλά να διασωθούν όλοι οι άνθρωποι του συστήματος και ταυτόχρονα να συνεχίσουν να εξουσιάζουν το λαό, εκτελώντας φυσικά τις εντολές της τρόϊκας και εξυπηρετώντας τα συμφέροντα των δανειστών. Για το καλό μας ρε γαμώτο….

πηγή

"ΔΟΝΕΙΤΑΙ" Η ΨΥΧΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ Αμφίπολη: Νέο εντυπωσιακό βίντεο-αποθέωση του Μεγάλου Αλεξάνδρου

22/11/14


Ένα ακόμη εκπληκτικό βίντεο για την Αμφίπολη αναρτήθηκε στο διαδίκτυο και έχει ήδη εντυπωσιάσει όσους το είδαν. Η Αμφίπολη, εδώ και μήνες, αποτελεί το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης. 

Η πορεία των ανασκαφών στην Αμφίπολη βρίσκεται εδώ και μήνες στο επίκεντροι του ενδιαφέροντος όχι μόνο της κοινής γνώμης, αλλά και όλης της επιστημονικής κοινότητας. Αρχαιολόγοι και επιστήμονες από κάθε ειδικότητα που σχετίζεται με τις ανασκαφές στον Τύμβο Καστά, εδώ και μήνες συζητούν για τα μυστικά που κρύβει ο αρχαίος τάφος. Αυτό όμως που πραγματικά εντυπωσιάζει είναι τα σκίτσα και οι αναπαραστάσεις μέσω τρισδιάστατων βίντεο του χώρου των ανασκαφών.

πηγή

Οι Επιστήμονες Ανακάλυψαν Τι Σκοτώνει Τις Μέλισσες Και Είναι Χειρότερα Από Ότι Νομίζατε!

Όπως έχουμε γράψει στο παρελθόν, ο μυστηριώδης μαζικός θάνατος μελισσών που γονιμοποιούν καλλιέργειες αξίας 30.000.000.000 δολαρίων στις ΗΠΑ έχει αποδεκατίσει τον πληθυσμό των Apis mellifera της Αμερικής που ένας κακός χειμώνας θα μπορούσε να οδηγήσει τα χωράφια σε αγρανάπαυση .Τώρα, μια νέα μελέτη έχει επισημάνει μερικές από τις πιθανές αιτίες των θανάτων των μελισσών και τα μάλλον τρομακτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι η αποφυγή του beemageddon θα είναι πολύ πιο δύσκολη από ό, τι εθεωρείτο μέχρι σήμερα.

Οι επιστήμονες παλεύουν για να βρουν το έναυσμα για τη λεγόμενη διαταραχή κατάρρευσης αποικίας (CCD), που έχει εξαφανίσει περίπου 10 εκατομμύρια μελίσσια, αξίας 2 δισ. δολαρίων, κατά τα τελευταία έξι χρόνια. Στους ύποπτους έχουν συμπεριληφθεί τα φυτοφάρμακα, τα νοσογόνα παράσιτα και η κακή διατροφή. Αλλά σε μια πρώτη αυτού του είδους μελέτη που δημοσιεύεται σήμερα στο περιοδικό PLoS ONE , οι επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ και του Υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ έχουν εντοπίσει μία ποικιλία φυτοφαρμάκων και μυκητοκτόνων που μολύνουν τη γύρη που συλλέγουν οι μέλισσες για να τροφοδοτήσουν τις κυψέλες τους. Τα ευρήματα ανοίγουν νέους δρόμους για τους οποίους μεγάλος αριθμός μελισσών πεθαίνουν αν και δεν προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη αιτία της CCD, όπου μια ολόκληρη κυψέλη πεθαίνει ταυτόχρονα.


Όταν οι ερευνητές συνέλεξαν γύρη από τις κυψέλες στην ανατολική ακτή, επικονίασης cranberry, καρπουζιού και άλλων καλλιεργειών και την τροφοδότησαν σε υγιείς μέλισσες, αυτές έδειξαν μια σημαντική μείωση στην ικανότητά τους να αντισταθούν σε μόλυνση από ένα παράσιτο που ονομάζεται Nosema ceranae .Το παράσιτο έχει εμπλακεί σε διαταραχή κατάρρευσης αποικίας αν και οι επιστήμονες φρόντισαν να επισημάνουν ότι τα ευρήματά τους δεν συνδέουν άμεσα τα φυτοφάρμακα με διαταραχή κατάρρευσης αποικίας (CCD).
Η γύρη μολύνθηκε κατά μέσο όρο με εννέα διαφορετικά παρασιτοκτόνα και μυκητοκτόνα αν και οι επιστήμονες ανακάλυψαν 21 γεωργικές χημικές ουσίες σε ένα δείγμα. Οι επιστήμονες εντόπισαν οκτώ AG χημικές ουσίες που σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από το παράσιτο.


Πιο ανησυχητικό, οι μέλισσες που έφαγαν γύρη που ήταν μολυσμένη με μυκητοκτόνα ήταν τρεις φορές πιο πιθανό να έχουν μολυνθεί από το παράσιτο. Η ευρέως χρησιμοποίηση μυκητοκτόνων πιστευόταν ότι είναι αβλαβή για τις μέλισσες, καθώς είναι σχεδιασμένα να σκοτώνουν μύκητες και όχι έντομα, σε καλλιέργειες όπως τα μήλα.
"Υπάρχουν αυξανόμενες ενδείξεις ότι τα μυκητοκτόνα μπορούν να επηρεάζουν τις μέλισσες και νομίζω ότι αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι η ανάγκη να επανεκτιμηθεί πώς θα γίνεται η επισήμανση αυτών των γεωργικών χημικών ουσιών," δήλωσε στο Quartz ο Dennis vanEngelsdorp, επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης.
Οι ετικέτες στα φυτοφάρμακα προειδοποιούν τους αγρότες να μην ψεκάζουν όταν οι μέλισσες γονιμοποιούν στην περιοχή, αλλά τέτοιες προφυλάξεις δεν έχουν εφαρμοστεί στα μυκητοκτόνα.


Οι πληθυσμοί των μελισσών είναι τόσο χαμηλοί στις ΗΠΑ που χρειάζεται επί πλέον ένα 60% των αποικιών που επιβιώνουν της χώρας μόνο για να γονιμοποιήσουν μία καλλιέργεια με αμύγδαλα στην Καλιφόρνια. Και αυτό δεν είναι απλώς ένα πρόβλημα της δυτικής ακτής - η California προμηθεύει το 80% των αμυγδάλων στον κόσμο, μια αγορά αξίας 4 δισ. δολαρίων.


Τα τελευταία χρόνια, μια κατηγορία χημικών που ονομάζονται νεονικοτινοειδή έχει συνδεθεί με τους θανάτους των μελισσών και τον Απρίλιο οι ρυθμιστές απαγόρευσαν τη χρήση των γεωργικών φαρμάκων για δύο χρόνια στην Ευρώπη, όπου οι πληθυσμοί μελισσών έχουν επίσης πέσει κατακόρυφα. Αλλά ο vanEngelsdorp, ένας βοηθός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Maryland, λέει ότι η νέα μελέτη δείχνει ότι η αλληλεπίδραση πολλών φυτοφαρμάκων επηρεάζει την υγεία των μελισσών.

"Το θέμα των φυτοφαρμάκων από μόνο του είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό, τι μας έχουν οδηγήσει να πιστεύουμε», λέει. «Είναι πολύ πιο περίπλοκο από ό, τι ένα μόνο προϊόν, το οποίο σημαίνει βέβαια ότι η λύση δεν έγκειται στην απαγόρευση μόνο μίας κατηγορίας προϊόντος."
Η μελέτη διαπίστωσε και μια άλλη επιπλοκή στις προσπάθειες σωτηρίας των μελισσών: Οι Αμερικάνικες μέλισσες, που είναι απόγονοι των ευρωπαϊκών μελισσών, δεν φέρνουν στην κυψέλη γύρη από τις καλλιέργειες της Βόρειας Αμερικής , αλλά συλλέγουν τροφή από τα κοντινά ζιζάνια και τα αγριολούλουδα. Αυτή η γύρη, ωστόσο, ήταν επίσης μολυσμένη με παρασιτοκτόνα, ακόμη και όταν τα φυτά αυτά δεν ήταν ο στόχος του ψεκασμού.
«Δεν είναι σαφές κατά πόσον τα φυτοφάρμακα παρασύρονται πάνω σε αυτά τα φυτά, αλλά πρέπει να ληφθεί μια νέα ματιά στις γεωργικές πρακτικές ψεκασμού», λέει ο vanEngelsdorp.

Συσκευή σε smartphone θα φτιάχνει τη διάθεση με μικρό ηλεκτροσόκ !


Ένα ζευγάρι ηλεκτροδίων που συνδέεται με ένα «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο, προκαλεί ένα μικρό ηλεκτροσόκ, με αποτέλεσμα να αλλάζει η ψυχική διάθεση του χρήστη, είτε «ανεβάζοντάς» τον όπως ο καφές, είτε αντίθετα ηρεμώντας τον.

Αυτή είναι η νέα ... Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Αίγιο: Αλβανός αυνανίστηκε μέσα σε λεωφορείο μπροστά στα μάτια των επιβατών!

http://www.cityofpetaloudes.gr/images/stories/news/touristiko_leoforeio.jpg
Ένας 30χρονος από την Αλβανία συνελήφθη, στις 10:00 περίπου το πρωί της Κυριακής, στο Αίγιο, καθώς αυτοϊκανοποιούταν σε δημόσια θέα.

Συγκεκριμένα ο άνδρας βρισκόταν μέσα σε λεωφορείο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αχαΐας όταν, μην μπορώντας να συγκρατήσει τις ορμές του, άρχισε να αυνανίζεται μπροστά στα έκπληκτα μάτια των συνεπιβατών του.

Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία και ο άνδρας συνελήφθη στον σταθμό του ΚΤΕΛ Αιγίου.


Τεράστια τρύπα εμφανίστηκε στο Πέρμ της Ρωσίας (Εικόνες)

2356F89200000578-0-image-2_1416507942968
Το περασμένο καλοκαίρι οι εικόνες από τις μυστηριώδεις τρύπες στο έδαφος της Ρωσίας έκαναν το γύρο του κόσμου και οι επιστήμονες προσπαθούσαν να εξηγήσουν το φαινόμενο.

Αυτή τη φορά στην περιοχή Perm της Ρωσίας πρόσφατα κατέρρευσε ένα ορυχείο καλίου, δημιουργώντας μία ακόμη γιγαντιαία τρύπα στο κέντρο μιας εγκαταλελειμμένης πόλης. Όσο τρομακτικό και αν ακούγεται αυτό από μόνο του, τα πραγματικά άσχημα νέα δεν είναι αυτά.


Το ορυχείο που κατέρρευσε συνδεόταν υπογείως με ένα άλλο, λίγα χιλιόμετρα μακριά του, το οποίο βρίσκεται κάτω από μία πλήρως κατοικημένη πόλη και οι ειδικοί φοβούνται και για την δική του κατάρρευση.

Νωρίτερα μέσα στη βδομάδα, το ορυχείο καλίου με το όνομα Uralkali’s Solikamsk-2 είχε εκκενωθεί εξαιτίας μίας ξαφνικής εισροής θαλασσινού νερού. Τότε εμφανίστηκε και η τρύπα, αποδεικνύοντας πόσο ασταθές είναι το έδαφος. Ένα υπόγειο τούνελ συνδέει το ορυχείο με το Solikamsk-1, ένα δεύτερο ορυχείο, το οποίο βρίσκεται κάτω από μία κατοικημένη πόλη.Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της εκκένωσης ενώ παρακολουθούν την τρύπα που έχει διάμετρο 30 μέτρα καθώς και τη συμπεριφορά του εδάφους.

πηγή

Νεκρός σέρβος οπαδός του Ερ. Αστέρα στην Κωνσταντινούπολη από επίθεση Τούρκων (ΒΙΝΤΕΟ)

er
Τραγικό θάνατο βρήκε ένας Σέρβος φίλαθλος στην Κωνσταντινούπολη όταν κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ευρωλίγκα ανάμεσα στη Γαλατασαράι και τον Ερυθρό Αστέρα όταν δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από χούλιγκαν.
Την τραγική είδηση επιβεβαίωσε ο επίσημος Ερυθρός Αστέρας, με ανακοίνωσή του. «Οπαδός της ομάδας μας, 25 χρονών, δολοφονήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, κατά τη διάρκεια επεισοδίων. Ο άτυχος άνδρας ταξίδεψε στην Τουρκία για τον αγώνα με τη Γαλατάσαραϊ όμως δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι από Τούρκους χούλιγκαν κι έχασε τη ζωή του. Ο Ερυθρός Αστέρας εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους συγγενείς και τους φίλους του».

Το περιστατικό έλαβε χώρα όταν εκατοντάδες οπαδοί της ομάδας του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μεταξύ της σερβικής ομάδας και της τουρκικής Γαλατασαράι, συγκρούστηκαν με Τούρκους οπαδούς μπροστά από το κλειστό γήπεδο μπάσκετ Αμπντί Ιπεκτσί.

Την ίδια στιγμή, η τούρκικη Hurriyet αναφέρει πως οι Delije, οι φανατικοί οπαδοί του Αστέρα κατέστρεψαν οχήματα και βιτρίνες καταστημάτων. Ο κόουτς της Γαλατάσαραϊ, Εργκίν Αταμάν, τόνισε μετά το παιχνίδι με τους Σέρβους πως «σχεδόν 300 τρομοκράτες ήλθαν εδώ, χωρίς εισιτήριο και επιτέθηκαν στο έθνος μας! Η Euroleague πρέπει να τους τιμωρήσει!». Λεπτομέρεια; Οι Σέρβοι ισχυρίζονται πως ο Τούρκος κόουτς ήξερε πως υπήρχε νεκρός όταν έκανε αυτές τις δηλώσεις!!! Κι όλα αυτά, ενώ οπαδοί των γηπεδούχων κρατούσαν σημαίες της Αλβανίας κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Η τουρκική ομάδα επικράτησε της σερβικής με σκορ 110-103.

Tη σύλληψη και την παραδειγματική τιμωρία του δράστη ζητούν οι Σέρβοι

Στις τουρκικές Αρχές και στους διοργανωτές του αγώνα Μπάσκετ Γαλατασαράι – Ερυθρού Αστέρα επιρρίπτει ευθύνες το Βελιγράδι για τον θάνατο του Σέρβου φιλάθλου στην Κωνσταντινούπολη.

Ο πρωθυπουργός της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον ομόλογό του της Τουρκίας, Αχμέτ Νταβούτογλου, εξέφρασε τον αποτροπιασμό του για το έγκλημα, απαιτώντας να βρεθεί και να τιμωρηθεί ο δράστης.

Ο κ. Βούτσιτς ενημέρωσε τον Τούρκο πρωθυπουργό ότι ο τεχνικός διευθυντής της Γαλατασαράι, Εργίν Αταμάν, είναι ανεπιθύμητος στη Σερβία, διότι μετά τον αγώνα χαρακτήρισε «τρομοκράτες» όλους τους φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα. Ο Αχμέτ Νταβουτόγλου εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο του νεαρού Σέρβου και υποσχέθηκε ότι οι Αρχές θα κάνουν τα πάντα για να βρεθεί ο δράστης του εγκλήματος.

Ο πρόξενος της Σερβίας στην Κωνσταντινούπολη, Ζόραν Μάρκοβιτς, ανέφερε με δηλώσεις του στον Τύπο ότι είχε ζητήσει πριν από δύο ημέρες από την τουρκική αστυνομία να αποδώσει τον χαρακτηρισμό «υψηλού κινδύνου» στον αγώνα και να λάβει μέτρα για την προστασία των επισκεπτών - φιλάθλων από τη Σερβία. Το αίτημα απορρίφθηκε και τα μέτρα ήταν «χαλαρά» δήλωσε ο Ζ. Μάρκοβιτς.

Ο πρόεδρος του Ερυθρού Αστέρα, Νεμπόισα Τσόβιτς, μίλησε για «άθλια» διοργάνωση του αγώνα και κατήγγειλε ότι οι Τούρκοι χούλιγκαν επιτέθηκαν με μαχαίρια τη στιγμή που η αστυνομία έριξε δακρυγόνα κατά των Σέρβων φιλάθλων και δημιουργήθηκε πανικός.

Σύμφωνα με τα σερβικά ΜΜΕ, εντός του σταδίου επίσης υπήρξε ένταση, αφού οι Τούρκοι οπαδοί της Γαλατασαράι φώναζαν συνεχώς «Κόσοβο - Κόσοβο», ενώ κάποιοι κρατούσαν και σημαίες της Αλβανίας.


Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ο σεσημασμένος δράστης πυροβολεί κατά ριπάς με καλάσνικοφ!


Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τις δραματικές στιγμές, με τον αλβανο δράστη να πυροβολεί με το καλάσνικοφ, στο κατάστημα στο Μικρολίμανο. Το συγκεκριμένο βίντεο, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται κοντά στο κατάστημα που έγινε η απίστευτη επίθεση, σήμερα τα ξημερώματα του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha, οι αστυνομικές αρχές έκαναν έφοδο στο διαμέρισμα του πιστολέρο που βρίσκεται στην Αττική. Ο ίδιος, βεβαίως, είναι άφαντος, την ώρα που οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Μυστική συνάντηση του επικεφαλής της Μοσάντ με τον Σαμαρά – Τι ετοιμάζουν;

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Μυστική συνάντηση του επικεφαλής της Μοσάντ με τον Σαμαρά – Τι ετοιμάζουν;
Τι γύρευε άραγε και μάλιστα με άκρα μυστικότητα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Γιοσί Κοέν, σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου;

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο Κοέν, μετέβη στο Μέγαρο Μαξίμου, προκειμένου να συναντηθεί με τους Αντώνη Σαμαρά, Ευάγγελο Βενιζέλο και Βασίλη Κικίλια, με σκοπό μία πρώτη συνεννόηση στην ανταλλαγή πληροφοριών για την αντιμετώπιση των τζιχαντιστών.

Το παράξενο είναι ότι σύμφωνα με τις επίσημες δηλώσεις των κυβερνώντων, η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα τζιχαντιστών, αφού τέτοιοι ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, ούτε περνάνε μέσα από ελληνικά εδάφη για να μεταβούν στην Μέση Ανατολή. Αυτή η επίσημη άποψη, βεβαίως, είναι τουλάχιστον λανθασμένη και επικίνδυνη, αφού τα αστικά κέντρα είναι γεμάτα με φανατικούς ισλαμιστές και δεν είναι πρωτότυπη η εικόνα μαχών στο κέντρο των Αθηνών με χατζάρια.

Οπότε τι είπανε οι τέσσερις τους; Μήπως ήρθε ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου για ν’ ακούσει τον Κικίλια να του λέει ότι ήρθε τσάμπα; Προφανώς και όχι. Δεδομένου ότι η συνάντηση έγινε σχεδόν ταυτόχρονα με τον ερχομό της σιωνιστικής οργάνωσης ADL, που είχε πρωτοστατήσει στη σκευωρία εναντίον της Χρυσής Αυγής, για να πραγματοποιηθεί «εβραϊκή σύναξη» με τον Βενιζέλο, θεωρείται βέβαιο ότι η συνάντηση αφορούσε την «επόμενη μέρα» από την κατάρρευση της σκευωρίας.

Ήδη οι σαμαροβενιζέλοι καταρρέουν και η «παράγκα του Μπάμπη» βρίσκεται σε πλήρη πανικό, έχοντας χάσει τον έλεγχο της καταστάσεως. Το γεγονός ότι ήρθε ο αρχιπράκτορας της Μοσάντ στην Ελλάδα και όχι ο Δαυίδ Χάρις είναι ενδεικτικό του τι ειπώθηκε. Επίσης δεν πραγματοποιήθηκε με τον Αθανασίου ως αρμόδιο, αλλά με τον Κικίλια, που θεωρητικώς είναι προϊστάμενος των μυστικών υπηρεσιών.

Μήπως, λοιπόν, ετοιμάζουν κάτι ακόμα πιο βρώμικο για την επόμενη μέρα;

Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε καθώς η συνάντηση έγινε σε άκρα μυστικότητα, όμως τι θα γύρευαν στο ίδιο δωμάτιο ένας Σαμαράς, ένας Βενιζέλος, ένας πράκτορας της Μοσάντ και ένας... Κικίλιας;


Το Ισλαμικό Κράτος πουλά αιχμάλωτες γυναίκες σε σκλαβοπάζαρα στην Τουρκία

Το Ισλαμικό Κράτος πουλά αιχμάλωτες γυναίκες σε σκλαβοπάζαρα στην Τουρκία
Στην Τουρκία το Ισλαμικό Κράτος έχει στήσει σκλαβοπάζαρα και πουλάει τις γυναίκες Γιαζίντι που αιχμαλώτισε στο Ιράκ. Η αποκάλυψη του FiratNews είναι συγκλονιστική και στηρίζεται στις μαρτυρίες πέντε κοριτσιών Γιαζίντι που ξέφυγαν από τους τζιχαντιστές.

Το γεγονός και μόνο ότι η Τουρκία που παριστάνει τη σύμμαχο της Δύσης, ενώ στην πραγματικότητα είναι σύμμαχος με το Ισλαμικό Κράτος, και παράλληλα διακηρύττει ότι επιθυμεί να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μια χώρα που επιτρέπει να λειτουργούν στην επικράτειά της σκλαβοπάζαρα με αιχμαλώτους πολέμου, είναι τρομακτικό!

Το καθεστώς Ερντογάν μετατρέπει την Τουρκία σε ένα μεσαιωνικό κολαστήριο, καμία σχέση με τα τούρκικα σίριαλ, σε μια χώρα τρομοκράτη, σε μια χώρα που η δουλεία είναι νόμιμο εμπόρευμα!

Το Ισλαμικό Κράτος αιχμαλώτισε και υποδούλωσε χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια των Κούρδων Γιαζίντι μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στο Σιντζάρ, στο βόρειο Ιράκ, στις 3 Αυγούστου.

Οι Γιαζίντι επειδή είναι Ηλιολάτρες, Ζωράστρες, θεωρούνται από το Ισλαμικό Κράτος σατανιστές, άπιστοι και ειδωλολάτρες. Οι τζιχαντιστές θεωρούν ότι το Κοράνι τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν στους Γιαζίντι. Και αυτό που κάνουν είναι να σκοτώνουν τους άνδρες και να σκλαβώνουν τις γυναίκες.

Οι γυναίκες των Γιαζίντι βιάζονται, κακοποιούνται και πωλούνται ως σκλάβες. Επειδή πολλές από αυτές είναι ξανθιές και γαλανομάτες (οι Κούρδοι δεν είναι Άραβες, είναι Άρειοι), συνήθως καταλήγουν ερωτικές σκλάβες.

Κατά καιρούς αιχμάλωτες Γιαζίντι έχουν καταφέρει να αποδράσουν ή να εξαγοραστούν με λύτρα από τις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με τα διεθνή Μέσα, πέντε ακόμα αιχμάλωτες Γιαζίντι κατάφεραν να ξεφύγουν από τους τζιχαντιστές που τις κρατούσαν. Οι κοπέλες που διέφυγαν είναι ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών και κατάφεραν να φτάσουν στους Κούρδους αντάρτες που υπερασπίζονται το όρος Σιντζάρ, το Ιερό Βουνό των Γιαζίντι.

Όπως αποκάλυψαν οι νεαρές γυναίκες, το Ισλαμικό Κράτος πουλά τις αιχμάλωτες Γιαζίντι σε αγοραστές από την Τουρκία και τη Συρία.

«Προσπαθούν να μας εξισλαμίσουν. Σκοτώνουν όσες αρνούνται να ασπαστούν το Κοράνι», είπαν οι γυναίκες, προσθέτοντας ότι παιδιά και γυναίκες κρατούνται χωριστά.

«Πουλάνε τις ανύπαντρες κοπέλες σε σκλαβοπάζαρα στην Τουρκία και τη Συρία. Επίσης, καθημερινά οι τζιχαντιστές μας κακοποιούσαν και μας βίαζαν». Πολλές κοπέλες αναγκάστηκαν να παντρευτούν τζιχαντιστές και άλλες προτίμησαν να αυτοκτονήσουν για να μην ατιμαστούν.

«Τα είδαμε όλα αυτά με τα μάτια μας και περιμέναμε πότε θα έρθει η σειρά μας», είπαν οι γυναίκες, λέγοντας ακόμα ότι οι τζιχαντιστές ασκούσαν και ψυχολογική πίεση στις αιχμάλωτες, ώθησαν μάλιστα μια γυναίκα να αυτοκτονήσει.

Η 20χρονη B.S. είπε ότι οι συμμορίτες την πήραν από την οικογένειά της με τη βία: «Αυτοί οι απάνθρωποι συμμορίτες με πήραν από την οικογένειά μου όταν γίνονταν οι σφαγές στο Σιντζάρ. Αρχικά με πήγαν στη Μπαχάκ και μετά στη Μοσούλη. Με κράτησαν σε μια σκοτεινή φυλακή στη Μοσούλη για πέντε ημέρες. Μετά μας πήγαν πάλι πίσω στο Σιντζάρ και με έκλεισαν σε ένα σπίτι. Θέλανε να μας πουλήσουν σε σκλαβοπάζαρο. Επίσης, προσπάθησαν να μας αναγκάσουν να προσευχηθούμε μουσουλμανικά. Αρνήθηκα και με έδερναν, με χτύπαγαν με βέργες και μπασστούνια».

Η 25χρονη V.I. είπε ότι την χτύπησαν πολλές φορές οι τζιχαντιστές επειδή αρνιόνταν να προσευχηθεί μουσουλμανικά. «Με πήγαν στη Μοσούλη και ήθελαν να με πουλήσουν στο σκλαβοπάζαρο, παρά το γεγονός ότι ήμουν παντρεμένη. Αρχικά μας ξεχώρισαν από τους άνδρες και πήραν τις νεαρές γυναίκες σε άλλο σπίτι. Ήθελαν να εξισλαμιστούμε και όσες αρνούνταν έτρωγαν ξύλο».

Η 18χρονη K.S. είπε ότι ζούσε με την οικογένειά της στο χωριό Σίμπε Σεξ Ξιντίρ (Sibe Şex Xıdır) όταν εισέβαλαν οι τζιχαντιστές στο Σιντζάρ τον Αύγουστο. «Οι τζιχαντιστές σκότωσαν γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους στο χωριό μου και πήραν αιχμάλωτες τις νεαρές γυναίκες και τα κορίτσια. Εμένα με πήραν με τη βία από την οικογένειά μου και με πήγαν στη Μοσούλη». Η ίδια είπε ότι στα σκλαβοπάζαρα πήγαιναν μαζί 25 και 30 γυναίκες για να πουληθούν.

Η ίδια κοπέλα είπε ότι πολλές γυναίκες αυτοκτόνησαν μην αντέχοντας τη σκλαβιά. «Ακόμα υποφέρω και φοβάμαι ότι οι συμμορίτες θα έλθουν και θα με πάρουν να με πουλήσουν σκλάβα και να με βασανίσουν».
 

Βρέθηκαν απολιθωμένα οστά 9 εκ. ετών στη Δράμα

Βρέθηκαν απολιθωμένα οστά 9 εκ. ετών στη Δράμα
Οι επιστήμονες κάνουν λόγο για ιδιαίτερα σημαντική ανακάλυψη...

Μετά από αυτοψία στην περιοχή της Πλατανίας Δράμας και στον χώρο που υπέδειξαν ο δήμαρχος Παρανεστίου κ. Νικόλαος Καγιάογλου, άλλα και κάτοικοι της περιοχής, επιστήμονες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με συντονισμό της καθηγήτριας Γεωλογίας-Βιολογίας και Δρ. Παλαιοντολογίας κας Ευαγγελίας Τσουκαλά, διαπιστώθηκε η παρουσία απολιθωμένων οστών προϊστοριών ζώων, ηλικίας 5-9 εκατομμυρίων ετών. Τα ευρήματα βρίσκονται σε καλή κατάσταση μέσα σε αργιλο-ασβεστικά ιζήματα.

Η καθηγήτρια κ. Τσουκαλά στην επιστολή που απέστειλε στον Δήμο -Δήμαρχο Παρανεστίου κ. Καγιάογλου αναφέρει μεταξύ άλλων: «Πρόκειται για μια πραγματική πολύ ενδιαφέρουσα παλαιοντολογική θέση από τις ελάχιστες στην Ανατολική Μακεδονία, τα απολιθωμένα ευρήματα παρουσιάσουν ποικιλία παλαιοπανίδας και πρόδρομα αποδίδονται σε δυο διαφορετικά είδη ιππαρίων ( μικρόσωμων βοοειδών μεγέθους γαζέλας, αντιλόπης και ένα είδος καμηλοπάρδαλης). Η πρώτη εξέταση αποδίδει, ότι τα ζώα είναι ηλικίας 5 έως 9 εκατομμυρίων ετών».

Οι έρευνες θα συνεχιστούν στην περιοχή μιας και σε αυτήν φιλοδοξούν να έχουν και άλλα ευρήματα αυτής της περιόδου που κρίνεται ιδιαίτερα αξιόλογη. Επίσης αποτελεί φυσική κληρονομιά της Πλατανίας Δράμας και γενικότερα της ευρύτερης περιοχής, και μπορούν να αναδειχτούν στο πλαίσιο μιας παλαιοντολογικής μουσειακής έκθεσης .


πηγή

Πώς θα δείτε αν σας παρακολουθούν από τον υπολογιστή σας

ORWELL
Η Διεθνής Αμνηστία κυκλοφόρησε ένα δωρεάν λογισμικό που επιτρέπει στους χρήστες να διαπιστώνουν εάν οι υπολογιστές τους παρακολουθούνται από κυβερνητικές μυστικές υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα λέγεται Detekt και σχεδιάστηκε ειδικά για ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους.

"Οι κυβερνήσεις χρησιμοποιούν ολοένα και περισσότερο εξελιγμένη και επικίνδυνη τεχνολογία που τους επιτρέπει να διαβάζουν τα ιδιωτικά e-mail καθώς και να ενεργοποιούν την κάμερα και να τα καταγράφουν" αναφέρει ο Μάρεκ Μαρτσίνσκι, στέλεχος της Διεθνούς Αμνηστίας.

Το Detekt αναπτύχθηκε από τον Κλαούντιο Γκουαρνιέρι και λανσάρεται από τη Διεθνή Αμνηστία σε συνεργασία με την Digitale Gesellschaft, την Electronic Frontier Foundation και την Privacy International.

Δείτε αν σας παρακολουθούν τον υπολογιστή εδώ.
Ποια είναι η «γλώσσα» που πρέπει να μάθεις για να βγάζεις 110.000 δολάρια το χρόνο

Ποια είναι η «γλώσσα» που πρέπει να μάθεις για να βγάζεις 110.000 δολάρια το χρόνο
Πραγματικό «χρυσάφι» για όσους την κατέχουν

Ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει γίνει μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίας των ΗΠΑ.

Ο μέσος μισθός για έναν προγραμματιστή ηλεκτρονικών υπολογιστών στις ΗΠΑ, έχει «χτυπήσει» ιστορικό υψηλό στα 100.000 δολάρια το χρόνο.

Βέβαια υπάρχουν γλώσσες προγραμματισμού που είναι πραγματικό "χρυσάφι" για όσους τις κατέχουν.

Το Quartz έφτιαξε μία λίστα με τα ετήσια κέρδη κάποιου προγραμματιστή, ανάλογα με την "γλώσσα" προγραμματισμού που γνωρίζει.

Αυτή είναι η λίστα από την «γλώσσα» με τα μικρότερα ετήσια κέρδη στα μεγαλύτερα.

12. PERL - $82.513
11. SQL - $85.511
10. Visual Basic - $85.962
9. C# - $89.074
8. R- $90.055
7. C – 90.134
6. JavaScript - $91.461
5. C++ - $93.502
4. JAVA - $94.908
3. Python - $100.717
2. Objective C - $108.225
1. Ruby on Rails - $109.460

Πάντως σύμφωνα με την εταιρεία IT Mondo, όσοι ασχολούνται με αντικείμενο την αρχιτεκτονική πωλήσεων λογισμικού. μπορούν να κερδίσουν 180.000 έως 200.000, με τον συγκεκριμένο τομέα να είναι περιζήτητος στις ΗΠΑ.


Πολιτικός «σεισμός» στην Πορτογαλία: Συνελήφθη ο πρώην πρωθυπουργός της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες

Πολιτικός «σεισμός» στην Πορτογαλία: Συνελήφθη ο Σόκρατες
Για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά - Αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστή, σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο

Στη σύλληψη του σοσιαλιστή πρώην πρωθυπουργού της Πορτογαλίας Ζοζέ Σόκρατες, στο πλαίσιο έρευνας για φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά προχώρησαν χθες οι αρχές της χώρας, όπως ανακοίνωσε η εισαγγελία.

Εκτός από τον Σόκρατες τις τελευταίες ημέρες συνελήφθησαν ακόμη τρεις άνθρωποι, οι οποίοι παρουσιάστηκαν χθες ενώπιον του δικαστή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εισαγγελίας, έρευνες έχουν γίνει σε περισσότερους από 60 δικαστικούς και αστυνομικούς.

Ο Σόκρατες, 57 ετών, συνελήφθη χθες το απόγευμα μόλις έφτασε στο αεροδρόμιο της Λισαβόνας και αναμένεται να παρουσιαστεί σήμερα ενώπιον δικαστή, σύμφωνα με τον πορτογαλικό Τύπο.

Η έρευνα αφορά τραπεζικές συναλλαγές και μεταφορές χρημάτων αγνώστου προελεύσεως, σημείωσε η εισαγγελία, ενώ διευκρίνισε ότι καμία από τις ενέργειες αυτές δεν συνδέεται με την επιχείρηση Μόντε Μπράνκο, μια έρευνα που οδήγησε τον Ιούλιο στη σύλληψη του πρώην προέδρου και διευθύνοντα συμβούλου της τράπεζας Espirito Santo Ρικάρντο Σαλγάδο.

Η σύλληψη του Σόκαρτες, που διετέλεσε πρωθυπουργός της Πορτογαλίας από το 2005 ως το 2011, έγινε τη χειρότερη δυνατή στιγμή για τον δήμαρχο της Λισαβόνας Αντόνιο Κόστα, ο οποίος αναμένεται να οριστεί σήμερα γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, του μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, έπειτα από μια ψηφοφορία μελών του κατά την οποία είναι ο μοναδικός υποψήφιος.

Ο Σόκρατες υπέστη συντριπτική ήττα στις βουλευτικές εκλογές του Ιουνίου του 2011, τις οποίες κέρδισε το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα του νυν πρωθυπουργού Πέδρο Πάσος Κοέλιο. Τότε ο Σόκρατες παραιτήθηκε από γενικός γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος και αργότερα ξεκίνησε μια νέα καριέρα ως τηλεοπτικός σχολιαστής για το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο RTP.

Το όνομα του πρώην πρωθυπουργού της Πορτογαλίας έχει αναφερθεί στο παρελθόν στο πλαίσιο μιας έρευνας για διαφθορά όταν ακόμη ήταν υπουργός Περιβάλλοντος, όμως η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο το 2010.


Έρχονται αμερικανικά F 16 στην Ελλάδα και δεν είναι για άσκηση!

Image
“Μεταστάθμευση” 18 αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F 16, τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα. Τα αμερικανικά αεροσκάφη θα μετασταθμεύσουν σε ελληνική βάση με πιθανότερη αυτή τη στιγμή την Ανδραβίδα. Το προσωπικό που θα τα πετά και θα τα υποστηρίζει σύμφωνα με τις πληροφορίες θα είναι περίπου 300 άτομα!

Ο μανδύας της μεταστάθμευσης θα είναι σίγουρα κάποια ελληνοαμερικανική άσκηση. Μόνο που όπως επεσήμανε στο Onalert.gr πηγή της ΠΑ “θα πρόκειται για κάτι παραπάνω αφού το αίτημα για την παραμονή των 18 αεροσκαφών σε ελληνικό έδαφος ξεπερνά τις 30 ημέρες”. Επιπλέον η ίδια πηγή ανέφερε ότι δεν είναι συνηθισμένο να γίνονται τετοιου είδους συνεκπαιδεύσης μέσα στον χείμωνα με καιρικές συνθήκες δύσκολες και απρόβλεπτες.

Δεν έχει αποφασιστεί σε ποια αεροπορική βάση θα φιλοξενηθούν τα 18 αμερικανικά F 16 αλλά η ελληνική πλευρά προτείνει ως καλύτερη λύση αυτή της Ανδραβίδας.

Το ερώτημα βέβαια είναι γιατί τα 18 αμερικανικά μαχητικά έρχονται στην Ελλάδα για ένα τουλάχιστον μήνα. Αυτό σε συνδυασμό με την μεταστάθμευση μεγάλου αριθμού αμερικανικών uav’s στην Κρήτη και με την περιοχή γύρω μας να φλέγεται δημιουργεί πολλά σενάρια, άλλα με λογική και άλλα στα όρια της συνομωσιολογίας. Οι αμερικανοί είναι γνωστό ότι εκτός από τη Σούδα έχουν ζητήσει και το Καστέλι για να μετασταθμεύσουν κι άλλα μη επανδρωμένα επιθετικά αεροσκάφη.

Όλο αυτή η προώθηση αεροπορικών δυνάμεων προς την Ελλάδα λογικό είναι να προκαλεί σκέψεις και σενάρια για πιθανή ανάληψη στρατιωτικής δράσης στην περιοχή. Και πάντως δείχνει μια αυξημένη αμερικανική κινητικότητα που προβληματίζει.

Ο ρόλος της Ελλάδας είναι εξαιρετικά σημαντικός σ΄ ότι κι αν έχει σχεδιαστεί, σ΄ ότι κι αν συμβεί. Είμαστε το μοναδικό κομμάτι γης που παρά τα πολλά και μεγάλα προβλήματα προσφέρουμε σταθερότητα και ηρεμία. Το ερώτημα είναι αν έχουμε αποφασίσει να αρχίσουμε να το εξαργυρώνουμε κιόλας.


Αμφίπολη: Βρέθηκαν ανθρώπινες παραστάσεις στα επιστύλια -Τι αποκάλυψαν ο υπουργός Τουρισμού και η Περιστέρη


Σε νέες ανακοινώσεις προχώρησε το υπουργείο Πολιτισμού για την Αμφίπολη και την εξέλιξη της ανασκαφής. Ο υπουργός Πολιτισμού Κ. Τασούλας, εξήγησε τα επόμενα βήματα, μετά τον εντοπισμό ανθρώπινου σκελετού στον τρίτο θάλαμο.


Η ανακάλυψη στις 12 Νοεμβρίου, είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον, φουντώνοντας τις φήμες για το ποιος είναι ο νεκρός στον Τύμβο Καστά.

Ο κ. Τασούλας κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, τόνισε ότι ο τάφος αποτελεί απαράμιλλο ταφικό μνημείο τόσο για την σημαντικότητα της ανασκαφής όσο για την δουλεία που έκανε η ανασκαφική ομάδα. Η παγκόσμια κοινή γνώμη έχει μαγευτεί απο τα ευρήματα. Τα γεγονότα είναι συντριπτικά"

Σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού, με τις εργασίες συντήρησης αποκαλύφθηκαν οι πρώτες υποψίες ανθρώπινων αναπαραστάσεων στα επιστύλια που βρέθηκαν στον τρίτο χώρο.

Αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο πρώτος καθαρισμός των επιστυλίων και θα ακολουθήσει και επεξεργασία τους με λέιζερ, καθώς και άλλες διαδικασίες. Το παράδειγμα αυτό δόθηκε για να τονιστεί ότι η όλη διαδικασία είναι αργή και απαιτεί υπομονή.

"Αν βιαστείς, κινδυνεύεις να κάνεις σφάλματα που μπορεί να είναι καθοριστικά", τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος θέλησε να πει με αυτόν τον τρόπο ότι δεν κρύβουν κάτι, απλώς οι αποκαλύψεις γίνονται έτσι και αλλιώς με αργούς ρυθμούς.

Σχετικά με την τομογραφία του τύμβου, που θα πραγματοποιηθεί από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αυτή θα απαντήσει σε ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το υπέδαφος, και πιο συγκεκριμένα για το ποιο είναι το τεχνητό και ποιο το φυσικό μέρος του τύμβου και ποιες οι τομές.

Σε ερώτηση για το πότε θα ολοκληρωθεί η τομογραφία, ο κύριος Γρηγόρης Τσόκας, υπεύθυνος της γεωφυσικής διασκόπησης, απάντησε: "Δεν μπορούμε να το πούμε από τώρα αυτό, είναι κάτι που θα εξαρτηθεί από το τι θα προκύψει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτι που θέλει χρόνο."

Ο Υπουργός κ.Τασούλας επισήμανε ότι πρόκειται για μια φάση της ανασκαφής που τελείωσε και μία άλλα η που ξεκινάει που όπως είπε με πολλές υποσχέσεις για νέα σημαντικά ευρήματα.

Οι φάσεις της διαδικασίας είναι άλλωστε και αυτές που προβλέπονται από το νόμο. Η πρώτη είναι η σωστική διαδικασία, όπου λαμβάνουν χώρα οι εργασίες στερέωσης και συντήρησης. Αυτή είναι η φάση που τελειώνει, για την οποία θα ενημερωθούμε με τον πλέον επίσημο τρόπο από την κυρία Παναγιωταρέα στην Αθήνα σε μια εβδομάδα.

Ταυτόχρονα, μπαίνουμε στη φάση της επιστημονικής διαδικασίας, με τις απαιτούμενες μελέτες ιστορικών, αρχαιολόγων, γεωλόγων και άλλων επιστημόνων, που θα ολοκληρωθούν σε βάθος πέντε χρόνων. Μέρος αυτής είναι και η γεωφυσική διασκόπηση του τύμβου.

Όσον αφορά στον σκελετό που βρέθηκε στις 12 Νοεμβρίου, ο υπουργός Πολιτισμού, δήλωσε ότι το υπουργείο είναι στη φάση αναζήτησης του επιστημονικού φορέα που θα αναλάβει την έρευνα. Ωστόσο διαβεβαίωσε ότι η μελέτη θα γίνει από Έλληνες επιστήμονες.


Ινδονησία: Έλεγχος παρθενίας στις υποψήφιες της αστυνομίας

indonisia
Η αστυνομία της Ινδονησίας, προχωράει σε μία ταπεινωτική εξέταση στις γυναίκες που βρίσκονται στο σώμα, καθώς τις υποβάλλει σε έλεγχο παρθενίας, σύμφωνα με έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, στην εξέταση γίνεται σωματικός έλεγχος προκειμένου να εξακριβωθεί εάν παραμένει ανέπαφος ο υμένας,
Μάλιστα σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, οι γυναίκες για να ενταχθούν στο Σώμα θα πρέπει να υποβληθούν στην συγκεκριμένη εξέταση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εξέταση παρθενίας για τις γυναίκες, δεν αποτελεί προαπαιτούμενο για να προσληφθούν στην Αστυνομία της Ινδονησίας, ωστόσο οι συντάκτες της Έκθεσης υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο κριτήριο ισχύει εδώ και καιρό.

Όπως αναφέρει το Cnn, από την πλευρά τους οι υπεύθυνοι της Αστυνομίας, υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη εξέταση είναι ένα από τα βασικά κριτήρια για την πρόσληψη και επισημαίνουν ότι οι παντρεμένες γυναίκες δεν επιτρέπεται να καταθέτουν αίτηση για την υπηρεσία της Αστυνομίας. 


πηγή

"Να μοιρασουμε το φυσικό αέριο της Κύπρου" θέλει Τούρκος υπουργός (Αφού εισέβαλαν σκότωσαν καταπάτησαν...τώρα θέλουν και κέρασμα οι Μογγόλοι)

"Τα αποθέματα (υδρογονανθράκων) μπορούν να διαμοιραστούν και να κατασκευαστεί μια δομή, η οποία θα αυξήσει το επίπεδο ευημερίας των δύο κοινοτήτων", δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Τανέρ Γιλντίζ προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα επειδή, σύμφωνα με τον ίδιο, υποστηρίζουν το σωστό.

Έπειτα από συνάντησή του με το λεγόμενο υπουργό περιβάλλοντος και φυσικών πόρων Χακάν Ντιντσγιουρέκ, ο Τούρκος Υπουργός είπε ότι η θέση της χώρας του είναι πως η ενέργεια είναι αιτία για ειρήνη.

"Η Τουρκία είναι ένα κράτος δικαίου”, είπε και πρόσθεσε ότι στο πλαίσιο του “πρωτοκόλλου” που η Τουρκία υπέγραψε με το ψευδοκράτος “υπάρχει μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει όλες τις αδειοδοτήσεις στην Κύπρο”.

“Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε συνεπείς", είπε ο κ. Γιλντίζ. Πρόσθεσε ότι αυτό που είπαν για το Ιράκ ότι τα έσοδα από τις φυσικές πηγές του ανήκουν σε όλο το Ιράκ ισχύει και για την Κύπρο. "Όπως είπε χθες και ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, υποστηρίζουμε τον δίκαιο διαμοιρασμό τους στις δύο κοινότητες, ανέφερε, υποστηρίζοντας περαιτέρω ότι μπορούν να διαμοιραστούν τα αποθέματα και να κατασκευαστεί μια δομή η οποία να αυξήσει το επίπεδο ευημερίας των δύο κοινοτήτων. "Γι αυτό δεν πιστεύουμε ότι θα προκληθεί πρόβλημα επειδή υποστηρίζουμε το σωστό", είπε.

Από την πλευρά του ο Χακάν Ντιντσγιουρέκ είπε ότι θα υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους μέχρι τέλους.

"Στο τραπέζι της ειρήνης ή του συμβιβασμού, όπως θέλετε πείτε το, είμαστε εποικοδομητικοί. Τείνουμε την χείρα μας με θετικό τρόπο, δεν είμαστε εμείς που σηκωθήκαμε από το τραπέζι. Είμαστε έτοιμοι για συμφωνία. Αλλά δεν θα απεμπολίσουμε τα δικαιώματά μας και δεν θα υποχωρήσουμε, κανείς να μην περιμένει από εμάς κάτι τέτοιο", είπε.

Ανέφερε ότι συζήτησαν τη σημερινή κατάσταση και συμφώνησαν για το θέμα του οδικού τους χάρτη από δω και μπρος. "Θα διασφαλίσουμε ώστε να ξεκαθαρίσει αυτός ο οδικός χάρτης μέσα στο πλαίσιο ενός πρωτοκόλλου. Είμαστε ικανοποιημένοι που αντικρίζεται θετικά το αίτημά μας για στήριξη. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε πιο συγκεκριμένα βήματα", δήλωσε ο κ. Ντιντσγιουρέκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ/ΑΠΕ/ΠΟΛΙΤΗΣ

Έχουν την ταυτότητα του δράστη με το καλάσνικοφ - Αλβανός πενηντάρης - Ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του

 Έναν πενηντάρη αλβανικής καταγωγής αναζητούν οι αστυνομικοί ως δράστη της επίθεσης στο Μικρολίμανο.

“Έχουν” τα στοιχεία του και πιστεύουν ότι έχει κάνει άλλες τρεις επιθέσεις.

Πρωτοφανές έγκλημα για τα ελληνικά δεδομένα δημιουργεί πολλά ερωτήματα.

Εκτός κινδύνου οι περισσότεροι από τους 11 τραυματίες.Αλβανική προβοκάτσια στον αγώνα Ελλάδας-Σερβίας - Τρία παιδιά σχημάτισαν τον αλβανικό αετό την ώρα του εθνικού ύμνου

"Πέμπτη φάλαγγα" Αλβανών πρακτόρων οργάνωσε μια πρωτοφανή προβοκάτσια πριν την έναρξη του φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα Ελλάδας – Σερβίας στα Χανιά της Κρήτης, όταν τρία παιδιά σχημάτισαν με τα χέρια τους στο στήθος τους το σύμβολο της αλβανικής σημαίας, όπως φαίνεται και στην φωτό!

Πέρα από τις ευθύνες της ΕΠΟ η οποία επέτρεψε εντός αλβανικού εδάφους αυτή την πρωτοφανή επίδειξη αλυτρωτικού πνεύματος της Αλβανίας, εντυπωσιάζει το γεγονός ότι οι αλβανοί έχουν καταφέρει σε μια περιοχή όπως η Κρήτη και σε έναν τέτοιο αγώνα να "φυτέψουν" τρία μικρά παιδιά και να περάσουν το μήνυμα της αλβανικής προπαγάνδας.

Στη φωτογραφία φαίνονται τρία από τα παιδιά, προφανώς Αλβανόπουλα, τα οποία μάλιστα στέκονται μπροστά από τον αρχηγό της σερβικής ομάδας Branislav Ivanovic να σταυρώνουν τα χέρια τους στο στήθος και να σχηματίζουν έτσι τον αετό της αλβανικής σημαίας την ώρα ανάκρουσης του σερβικού εθνικού ύμνου.

Μάλιστα όπως αναφέρει το inSerbia οι ελληνικές αρχές είχαν κινητοποιήσει μεγάλο μέρος των δυνάμεων ασφαλείας εξαιτίας του γεγονότος ότι περίπου 100.000 Αλβανοί ζουν στην Κρήτη!

Ποιος γνωρίζει ότι 100.000 Αλβανοί ζουν στην Κρήτη αφενός καθώς κανένα τέτοιο νούμερο δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας και αφετέρου ποιοι διάλεξαν τα παιδιά αυτά και ποιοι τους έδωσαν εντολές για να προσβάλλουν με αυτόν τον τρόπο τη Σερβία και μάλιστα επί ελληνικού εδάφους.

Ο αλβανικός αλυτρωτισμός και η ελληνική αφασία...
πηγή

ΜΑΚΕΛΕΙΟ! ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΗΣΕ ΜΕ ΚΑΛΑΣΝΙΚΟΦ ΣΕ ΚΛΑΜΠ - 11 ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ - 3 ΣΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι πρώτες πληροφορίες λένε πώς ο δράστης ήταν κι εκείνος μέσα στο μαγαζί και διασκέδαζε. Σε διαφωνία που είχε με άτομα που βρίσκονταν την ώρα εκείνη στο μαγαζί, νευρίασε , βγήκε για λίγο έξω… “γέμισε” ένα καλάσνικοφ και στη συνέχεια το “ΑΔΕΙΑΣΕ” μπαίνοντας μέσα με ΜΑΝΙΑ. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 04:15. Στη συνέχεια , πήρε ταξί και εξαφανίστηκε ! Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψή του. Η περιοχή είναι αποκλεισμένη από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Κάποιοι, σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες , ακούγοντας τους πυροβολισμούς “έπεσαν” στο πάτωμα και δεν τραυματίστηκαν.

Σε κατάσταση ΣΟΚ οι περισσότεροι που ήταν μέσα στο μαγαζί. Το μαγαζί , σύμφωνα με το ρεπορτάζ είναι από τα “καλά” μαγαζιά της περιοχής. Οι ριπές ήταν συνεχόμενες επί 30 δεύτερα λένε οι γείτονες που σηκώθηκαν έντρομοι από το κρεβάτι τους.

“Ψηλός με γκρίζα μαλλιά, μάλλον αλλοδαπός, έβγαλε φωτογραφία με μια φίλη μιας χορεύτριας! και είπε : Σήμερα θα σας σκοτώσω όλους!” λένε μάρτυρες σε τηλεοπτική εκπομπή αυτή την ώρα.

Έντεκα τραυματίες σύμφωνα με το ρεπορτάζ , οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο Αττικό και στον Ευαγγελισμό. Συνεχής Ενημέρωση… 3 είναι σε κρίσιμοι κατάσταση.


CNN: Ετοιμάζει η Ρωσία χειμερινή επίθεση στην Ουκρανία;

Η συγκέντρωση δυνάμεων των αυτονομιστών στο Ντονέτσκ και ο συγκρουσιακός τόνος της Μόσχας εντείνουν την ανησυχία για μια νέα επίθεση στην ανατολική Ουκρανία πριν μπει για τα καλά ο χειμώνας στην περιοχή. Θα αναζωπυρωθεί η κρίση, μόλις δυο μήνες αφότου απέσυρε τις δυνάμεις η Ρωσία; αναρωτιέται το CNN.

Την περασμένη εβδομάδα, το ΝΑΤΟ προειδοποίησε ότι «ρωσικά τανκς, ρωσικό πυροβολικό, ρωσικά συστήματα αεράμυνας και ρώσοι στρατιώτες» εντοπίστηκαν να μπαίνουν στην Ουκρανία.

Επειδή το στρατηγικό κόστος είναι υψηλό, μοιάζει απίθανο ότι η Ρωσία θα αναζωπυρώσει τον πόλεμο, ιδίως εφόσον έρχεται ο χειμώνας. Ωστόσο, κατά την εκτίμηση του Μάικλ Κόφμαν, αναλυτή στο Ινστιτούτο Κέναν του Κέντρου Γούντροου Γουίλσον. η Μόσχα φαίνεται ότι έχει τέτοιες διαθέσεις.

Η εισβολή στην Ουκρανία και η αντιπαράθεση με τη Δύση έχουν καλλιεργήσει, κατά τον αρθρογράφο, τα εθνικιστικά αισθήματα των Ρώσων αλλά το Κρεμλίνο δεν έχει άλλες νίκες στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής για να τα συντηρήσει. Αυτό ίσως εξηγεί γιατί η Μόσχα προκαλεί το ΝΑΤΟ με παραβιάσεις εναέριου χώρου και παίζει υποθαλάσσια παιχνίδια με την Σουηδία _ κινήσεις που έχουν ως στόχο να διατηρήσουν τους Ρώσους σε συγκρουσιασή διάθεση.

Ένα άλλο κίνητρο είναι ότι οι φιλορώσοι αυτονομιστές δεν ελέγχουν αρκετό κομμάτι της Ντονμπάς, της περιοχής που περιλαμβάνει το Ντονέτσκ, ώστε η σύγκρουση αυτή να άξιζε τον κόπο για τη Ρωσία. Η γραμμή που αποφασίστηκε στη συμφωνία για εκεχειρία αφήνει πολλές φιλορωσικές πόλεις υπό τον έλεγχο της Ουκρανίας, γι' αυτό οι αυτονομιστές μοιάζουν πρόθυμοι να πολεμήσουν γι' αυτές.

Στόχος: μία μόνιμη κατάσταση κρίσης
Σύμφωνα με τους στόχους της Μόσχας, η εξυπνότερη προσέγγιση θα ήταν να κρατηθεί η Ουκρανία σε μια μόνιμη κατάσταση κρίσης προκειμένου το Κρεμλίνο να έχει «πάτημα» να πιέζει το Κίεβο. Ωστόσο, οι εσωτερικοί πολιτικοί λόγοι και η στρατιωτική υπεροχή των φιλορώσων αυτονομιστών αποτελούν επιχειρήματα υπέρ μιας χειμωνιάτικης επίθεσης. Γιατί ο Πούτιν να αναβάλει για αύριο τα τμήματα της Ουκρανίας που μπορεί να κατακτήσει σήμερα;
Οι αυτονομιστές διαθέτουν από 20.000 ως 25.000 άντρες από τους οποίους οι μισοί είναι Ουκρανοί και οι υπόλοιποι ρώσοι εθελοντές και ομάδες μαχητών από τον Βόρειο Καύκασο, κυρίως την Αμπχαζία, τη Νότια Οσετία και την Τσετσενία. Πολλοί από τους Καυκάσιους θα επιστρέψουν στα σπίτια τους τον χειμώνα αν δεν έχουν κάτι να κάνουν στην Ουκρανία γι' αυτό η ιδανική στιγμή να τους χρησιμοποιήσει η Μόσχα για να κατακτήσουν περισσότερα εδάφη είναι τώρα _ και όχι να προσπαθήσει να τους ξανασυγκεντρώσει του χρόνου.
Η Ρωσία εκμεταλλεύτηκε την εκεχειρία για να γεμίσει τις αποθήκες οπλισμού και πυρομαχικών των αυτονομιστών. Κομβόι καταφθάνουν τακτικά φέρνοντας πυρομαχικά. Εν τω μεταξύ, οι αυτονομιστές επιδιορθώνουν τον ουκρανικό οπλισμό που έχει πέσει στα χέρια τους προκειμένου να μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν.

Η κοινή γνώμη δεν θέλει νεκρούς Ρώσους
Μια από τις κυριότερες ανησυχίες της Μόσχας είναι η έλλειψη λαϊκής υποστήριξης στη Ρωσία ως προς τις απώλειες Ρώσων στην Ουκρανία. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν εισβολή πρέπει να είναι σύντομη, αποφασιστική και με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες από πλευράς Ρωσίας. Αν οι αυτονομιστές είναι επαρκώς εξοπλισμένοι και εκπαιδευμένοι ώστε να καταλάβουν αρκετά εδάφη χωρίς την βοήθεια ρώσων στρατιωτών, τότε η Μόσχα ρισκάρει πολύ λιγότερα.
Η κατάληψη επιπλέον εδαφών όμως έχει υψηλό κόστος αλλού για τη Μόσχα. Η οικονομία της Ρωσίας δέχθηκε πλήγμα λόγω της μείωσης της τιμής του πετρελαίου. Μια ακόμη στρατιωτική επέμβαση της Μόσχας θα οδηγήσει σε νέες κυρώσεις της Δύσης σε διάφορους τομείς της ρωσικής οικονομίας

Η έναρξη μιας νέας εκστρατείας στην Ουκρανία θα φέρει απρόβλεπτες εξελίξεις, ωστόσο οι υπολογισμοί της Μόσχας βασίζονται ενδεχομένως σε διαφορετική ερμηνεία της κατάστασης. Κατ' αρχάς, οι κυρώσεις δεν αποτελούν την πηγή των οικονομικών δεινών της Ρωσίας, απλώς μια ταπεινωτική ενόχληση. Τον χειμώνα, η Ρωσία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα στα οικονομικά αντίποινα διότι μπορεί να απειλήσει την Ευρώπη με διακοπή της παροχής φυσικού αερίου αν αυτή της επιβάλει νέες κυρώσεις. Η ενεργειακή εξάρτηση της Ουκρανίας και η κατεστραμμένη της οικονομία σε συνδυασμό με τις σχετικά αδύναμες υποσχέσεις της Δύσης για οικονομική βοήθεια δείχνουν ότι το Κίεβο θα επιδιώξει την ειρήνη ό,τι και αν κάνει η Μόσχα.

Άλλωστε τι κερδίζει η Ρωσία από την διατήρηση της ειρήνης; Δεν θα αυξηθεί η τιμή του πετρελαίου για να σταματήσει τις διακυμάνσεις στο ρούβλι ενώ οι ΗΠΑ δεν μοιάζουν διατεθειμένες να άρουν τις κυρώσεις παρά το γεγονός ότι χρειάζονται τη συνεργασία της Μόσχας για το Ιράν, την Συρία και το ISIS. Τώρα που οι Ρεπουμπλικανοί απέκτησαν τον έλεγχο της αμερικανικής Γερουσίας, η Ρωσία γνωρίζει ότι οι κυρώσεις θα αρθούν δυσκολότερα.


Το αρχοντικό Κοντού , το πιο στοιχειωμενο μερος της Ελλαδας


Το αρχοντικό Κοντού βρίσκεται πάνω στο δρόμο Βόλου-Τσαγκαράδας, σχεδόν στην είσοδο του χωριού Άνω Λεχώνια και χτίστηκε το 1900 μ.Χ. από την οικογένεια Κοντού.
Ο Νικόλαος Κοντός ήταν πρόξενος της Ρωσίας στην Ελλάδα. Η οικογένεια είχε μεγάλη περιουσία στη Ρωσία, στη Λωζάνη και στην Ελλάδα (Αθήνα και Βόλο). Σπίτι τους στο Βόλο ήταν το νεοκλασικό κτίριο Γαμβέτα με Τ. Οικονομάκη (;), που αγοράστηκε
από το Δημ. Καβούρα και σήμερα ανήκει στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. (Παλιά εκεί λειτουργούσε το ιδιωτικό Γυμνάσιο «Κοραής»).

Το ατύχημα για την οικογένεια ήταν ότι το αρσενικό (Κωνσταντίνος) και τα θηλυκά (Ελένη και Κατίνα) παιδιά της - εκτός μιας- πέθαναν από φυματίωση. Οι εποχές ήταν τέτοιες που η αστική αυτή οικογένεια δεν μπορούσε να στιγματιστεί, οπότε κι η απώλειά τους αποδόθηκε σε άλλη αιτία θανάτου. Ο οικογενειακός τους τάφος υπάρχει στο νεκροταφείο Βόλου, μαζί και ο θρύλος ότι δηλητηριάστηκαν από σαμιαμίδι που έπεσε στο ρόφημά τους ενώ, είναι γνωστό πως το σαμιαμίδι δεν είναι δηλητηριώδες!


Ο οικογενειακός τάφος Κοντού
στο παλιό νεκροταφείο του Βόλου

Το πένθος έπεσε βαρύ στην οικογένεια. Έκτοτε το αρχοντικό εγκαταλείφθηκε.
Το 1920 περίπου η κόρη της οικογένειας, Θελξινόη (γνωστή ως Θέλξα) πούλησε το σπίτι στο Γεώργιο Αλπάκη, που είχε τρεις κόρες κι έναν γιο, τη Σεραϊνα, την Αριστέα, τη Φρόσω και το Νίκο.
Ο Αλπάκης έδωσε το σπίτι προίκα στην κόρη του Φρόσω που παντρεύτηκε το Φ. Φιλιππίδη αγρότη από τις Πινακάτες. Η Φρόσω το έδωσε προίκα στη μεγάλη της κόρη που παντρεύτηκε τον Αντώνη Ασημάκη από τις Μηλιές.

Το 1960 περίπου το σπίτι πουλήθηκε στον εργολάβο Κουτσιδάκη, ο οποίος επισκευάζοντάς το δε σεβάστηκε την αξία του ως μνημείο και χρησιμοποίησε υλικά κατώτερης ποιότητας. Στο σοβά χρησιμοποίησε υπολείμματα ασετιλίνης αντί για ασβέστη που τα έπαιρνε από το εργοστάσιο «Οξυγόνο» του Βόλου. Οι τοιχογραφίες καταστράφηκαν όλες. Ο ίδιος παραχώρησε μέρος της αυλής για να διαπλατυνθεί ο επαρχιακός δρόμος Βόλου-Τσαγκαράδας. Τρία χρόνια μετά αυτός αρρώστησε και πέθανε. Οι κόρες του το πούλησαν στο δικηγόρο Κίμωνα Χατζησταματίου.

Το αρχοντικό χρησιμοποιήθηκε άλλοτε ως ξενοδοχείο και άλλοτε ως πολυκατοικία. Στους Λεχωνίτες είναι γνωστό και με το όνομα "πολυκατοικία". Από το 1930 έως το 1940 περίπου κατοικήθηκε από τις οικογένειες: Δημήτρ. Ολύμπιου, συμβολαιογράφων Σταμ. Δημητριάδη και Ν. Κότζια, οι οποίοι είχαν και τα συμβολαιογραφεία τους εκεί, από το βουλευτή Κων. Σαμαρά και το δάσκαλο Χαρίλαο. Μαυράκη.
Το 1941 καταλήφθηκε από Γερμανούς, που εγκατέστησαν προσωρινά σ’ αυτό το αρχηγείο τους. Το 1944 μετά την αποχώρησή τους, εγκαταστάθηκε στο κτίριο η περιβόητη ΕΑΣΑΔ (Εθνικός Αγροτικός Σύνδεσμος Αντικομμουνιστικής Δράσεως, του Τάκη –Δημήτρη-Μακεδόνα από τη Σκόπελο).

Στη συνέχεια κατοικήθηκε από ανταρτόπληκτες οικογένειες, που έρχονταν από κοντινά χωριά του Πηλίου. Στο ίδιο αρχοντικό κατοίκησαν πολλές οικογένειες από το Βόλο και τα Λεχώνια την περίοδο μετά τους καταστρεπτικούς σεισμούς του 1955.
Σήμερα το αρχοντικό είναι ακατοίκητο και εσωτερικά μισοερειπωμένο και λεηλατημένο.


Νοτιοδυτική όψη


Νότια όψη με θέα το Πήλιο
Είναι από τα χαρακτηριστικότερα δείγματα του νεοκλασικισμού. Περιλαμβάνει ημιυπόγειο, ισόγειο, πρώτο όροφο και σοφίτα.Διάδρομος και δωμάτια ορόφου


Σκάλα προς σοφίτα
Στο ισόγειο υπάρχει πλατιά είσοδος με σκάλα που οδηγεί στους ορόφους. Ανατολικά της εισόδου υπάρχουν σάλα, κουζίνα, τουαλέτα. Το ίδιο και δυτικά. Έξω από τις σάλες υπήρχαν μεγάλα στέγαστρα για τους θερινούς μήνες. Στον πρώτο όροφο περιμετρικά της κλίμακας υπάρχουν εννιά δωμάτια και δύο λουτρά. Στη σοφίτα περιμετρικά της κλίμακας υπάρχουν πέντε δωμάτια και λουτρό Στη σοφίτα έμεναν οι τρεις υπηρέτριες, όταν η οικογένεια Κοντού είχε το σπίτι.
Η οικοδομή είναι κτισμένη με πέτρα και πορσελάνη, για αυτό και από τους σεισμούς δεν ρηγματώθηκε. Το αρχοντικό είχε ωραίο κήπο, βεράντες με κιόσκια, σιντριβάνι και δύο φοίνικες στην είσοδο, που υπάρχουν ως σήμερα. Έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ως εξαιρετικό νεοκλασικό. Πριν από λίγα χρόνια αποκτήθηκε κατόπιν αγοράς (470.000 ευρώ) από τον πρώην δήμο Αρτέμιδος και τους όμορους πρώην δήμους Μηλεών και Αγριάς (διαδημοτική συνεργασία) για να γίνει - αφού αναπαλαιωθεί- διαδημοτικό πολιτιστικό κέντρο.

Το αρχοντικό έχει επίσης χαρακτηριστεί ως "στοιχειωμένο", αφού η πρώτη οικογένεια σχεδόν ξεκληρίστηκε. Ακόμη επειδή το οίκημα την περίοδο του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς των κατακτητών και των συνεργατών τους, η κακή του φήμη αυξήθηκε.
____________________________________________________________
Ο Νικόλαος Κοντός καταγόταν από πλούσια οικογένεια της Ανακασιάς. Παντρεύτηκε την Περσεφόνη Πατάκη και απόκτησε την Ελένη, τον Κώστα, την Κατίνα, την Θέλξη (Θελξινόη) και την Αγγελική.

Ο Νικόλαος ανήκε στο προξενικό σώμα της Ρωσίας. Παράγγειλε στη Ρωσία κώδωνα (καμπαναριό) για τον Άγιο Νικόλαο, γιατί ο παλιός ήταν ακατάλληλος.
Η μητέρα του Αγγελική πέθανε στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλη ηλικία, το Δεκέμβριο του 1889. Το 1903 ο Νικόλαος αρρώστησε. Η Περσεφόνη άφησε κληρονόμο της περιουσίας τη Θέλξη ή την Αγγελική, σύζυγο Πέτρου Μάγγου, η οποία ήταν ευκατάστατη και κατοικούσε στην Αθήνα το 1924. Τα τρία παιδιά του Νικολάου η Ελένη, ο Κώστας και η Κατίνα ήταν φυματικά και πέθαναν σε νεαρή ηλικία. Η Κατίνα πέθανε στο Βόλο στις 9 Απριλίου 1896 σε ηλικία 16 ετών. Η Ελένη πέθανε το 1896 στη Γενεύη της Ελβετίας όπου ήταν τα σανατόρια των φυματικών σε ηλικία 15 ετών. Η χρονολογία θανάτου της είναι γραμμένη στα γαλλικά στο βάθρο του μνημείου στο Βόλο. Για τον Κων-νο δεν υπάρχουν στοιχεία. Είχε προσβληθεί και η Θελξινόη αλλά όχι σε προχωρημένο στάδιο κι έτσι ξέφυγε το θάνατο σε νεαρή ηλικία. Παντρεύτηκε το Δημήτριο Αγνίδη, πρεσβευτή της Ελλάδας στο Λονδίνο και υπουργό Εξωτερικών της εξόριστης κυβέρνησης κατά τον πόλεμο. Πέθανε μετά το 1950.

Ήταν τέτοια η νοοτροπία της εποχής που δεν επέτρεπε να μαθευτεί η αλήθεια. Έτσι βρέθηκε η αιτιολογία-πρόσχημα ότι ένα σαμιαμίδι τους δηλητηρίασε το πρωινό τους και πέθαναν. Μια ένδειξη της αρρώστιας των παιδιών είναι ότι η μητέρα Περσεφόνη κάνει δωρεά στο νοσοκομείο του Βόλου 500.000δρχ προς ΄΄ προς νοσηλείαν και των εν αυτώ εκάστοτε ασθενών και ιδία και εν τω δια φθισικούς προορισμένω τμήματος΄΄.

Οι επιζήσαντες έμεναν στην οδό Ιάσονος με Μαυροκορδάτου. Επειδή θεωρούσαν όμως το σπίτι γρουσούζικο και μολυσμένο, το εγκατέλειψαν και έκτισαν ένα καινούριο στην Μαυροκορδάτου με Ερμού. Δεν περιορίστηκαν όμως σ’ αυτό . Πούλησαν και την εξοχική κατοικία στα Άνω Λεχώνια , το ονομαζόμενο ΄΄ροζ σπίτι΄΄. Το πούλησαν στον Αλπάκη και αυτός στον Χατζησταματίου.
( Το κείμενο για τον Ν. Κοντό είναι αντιγραφή από το βιβλίο ΄΄Ιστορίες ζωής και θανάτου στο νεκροταφείο του Βόλου ΄΄ της Βασιλείας Γιασιράνη –Κυρίτση. Εκδόσεις ΩΡΕΣ 1996)

Η συλλυπητήρια αγγελία για το θάνατο της κόρης του Ν. Κοντού σε εφημερίδα της εποχής...


... και η ευχαριστήρια επιστολή στην ίδια εφημερίδα του πατέρα Ν. Κοντού. -->πηγή

ΝΕΑ ΡΩΣΙΑ: «ΕΔΩ ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ»

NNNNNNNNNNNNNNN
Ο πρώην Πρωθυπουργός της Λαικής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ, Αλεξάντρ Borodaï δήλωσε ότι η σύρραξη στο Donbass έχει μια γεωπολιτική διάσταση πολύ μεγαλύτερης σημασίας αυτήν που φανταζόμαστε (ukraina.ru/20/11/14)

«Εδώ δίνουμε μια μάχη κατά της Παγκόσμιας Νέας Τάξης. Οι πόλεις του Donetsk και του Lougansk δεν είναι παρά κουκίδες στον παγκόσμιο χάρτη, όμως επειδή αυτές οι δυο πόλεις εναντιώνονται στη Διεθνή Τάξη, έχουν γίνει σημεία μεγάλης τριβής. Οι κάτοικοι αγωνίζονται απέλπιδα για την πατρίδα τους. Αν νικήσουν αυτές οι δυο μικροσκοπικές οντότητες, θα έχουν δημιουργήσει το ιστορικό προηγούμενο και την απόδειξη ότι η Νέα Τάξη βρίσκεται σε τροχιά καταστροφής, για αυτό και ο αγώνας είναι τόσο σκληρός»  

Ο Borodai πρόσθεσε ότι επίσης ότι αν οι δυνάμεις αυτοάμυνας της Νέας Ρωσίας είχαν να αντιμετωπίσουν έναν άλλο στρατό, ο πόλεμος θα είχε λήξει προ καιρού.
«Είναι λυπηρό που οι μαριονέτες αυτού του κόσμου προκάλεσαν μια τόσο σκληρή αδερφοκτόνο αντιπαράθεση μεταξύ Σλάβων. Να γιατί αυτός ο πόλεμος είναι τόσο σκληρός , τόσο ωμός και με τόσες απώλειες. Αυτοί που είναι στο αντίθετο στρατόπεδο είναι αποφασισμένοι για όλα… Εάν είχαμε να κάνουμε με έναν διαφορετικό στρατό ή όποια άλλη δύναμη, ο πόλεμος δεν θα είχε αυτή τη μορφή, ούτε τόσοι άνθρωποι θα είχαν χάσει τη ζωή τους. Ο εχθρός θα είχε εγκατελείψει προ πολλού και θα φυγαδεύονταν πολλά χιλιόμετρα μακριά από εδώ... «
Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Αλεξάντρ Μποροντάι έλαβε το παράσημο του ήρωα από τη Δημοκρατία του Donetsk. 


dimpenews.com

Το ρωσικό μυστικό βιβλίο με τα είδη των εξωγήινων (Βίντεο)


«Smersh» ήταν το γραφείο των «εξωγήινων επαφών» στη αντικατασκοπεία του «Κόκκινου στρατού». Ιδρύθηκε στο τέλος του 1942 ή μπορεί και ακόμη νωρίτερα. Επίσημα ανακοινώθηκε η ίδρυσή του 14 Απριλίου του 1943…. Το όνομα «Smersh» υπεδείχθη από τον ίδιο τον Στάλιν.

Στις 13 Ιανουαρίου του 1947, εδόθη σε όλους τους πράκτορες της «Smersh» ένα μικρό βιβλίο που

περιείχε περιγραφή των εξωγήινων. Στο βιβλίο περιγράφονταν 8 είδη εξωγήινων και περιείχε σχέδια, αντί για φωτογραφίες, των όντων και των UFOs. Με την πάροδο των ετών το βιβλίο ενημερωνόταν προσθέτοντας φωτογραφίες από UFOs καθώς και φωτογραφίες μαρτύρων και απαχθέντων [ειδικά των παιδιών], αλλά και στατιστικές και πολλά άλλα.

Την δεκαετία του ’80 ένα τέτοιο βιβλίο βρέθηκε σε ένα χωράφι στην BURYATIA [Ανατολική Σιβηρία]. Αυτό το βιβλίο κατέληξε στα χέρια ενός πράκτορα της K.G.B. με φίλους στα μέσα ενημέρωσης.

Μετά την πτώση της USSR, μερικές {αλλά μόνο μερικές] πληροφορίες και εικόνες από το βιβλίο, διέρρευσαν.

Χρόνια αργότερα, μερικές από αυτές τις πληροφορίες χρησιμοποιήθηκαν σαν έμπνευση στην δημιουργία ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Το βιβλίο συνεχίζει να υπάρχει και να ενημερώνεται από, όπως τις αποκαλούν, «Special Services» και το βιβλίο ονομάζεται «Φυλές Εξωγήινων» [ALIEN RACES].

ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΥΠΑΤΗ 1850...!!!!

Το πλήθος των ονομάτων του βρικόλακα που αναφέρονται από τους λαογράφους μας Ν. Πολίτη και τον Καμπούρογλου, αλλά και από τους ξένους περιηγητές στην Ελλάδα, όπως βορδόλακας, ζορκόλακας, βουρδούλακας, βολδόλακας, βουρκούλακας, βουλδούλακας, βαρβάλακας, βουλκού-λακας, καταχανάς, φάντακας, κατσικάς, λάμπασμα, σαρκωμένος, ανακαθούμενος κ.ο.κ, δείχνει πόσο πολύ απασχολούσαν οι ιστορίες βρυκολάκων, μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, τις μικρές κοινωνίες και τα χωριά της Ελλάδας. 

Έχει λεχθεί: .....Ακόμα και στις μέρες δεν υπάρχει χρονιά που να μη έχει ακουστεί ότι σε κάποιο χωριό εμφανίστηκε βρικόλακας και ότι οι χωριάτες τον ξεφορτώθηκαν καίγοντάς τον....
Ο Δημήτρης Αινιάν, αγωνιστής του Εικοσιένα και βιογράφος του Καραϊσκάκη, εξιστορεί ένα περιστατικό σχετικό με την εμφάνιση βρικόλακα όπως του το αφηγήθηκε ο πάρεδρος ενός χωριού παραδίπλα από τα Τουρκικά και κοντά στην Υπάτη Φθιώτιδας και συνέβηκε το 1850 [Βιβλιοθήκη του Λαού, Α΄1852, σ.282-290]:

"//Πριν δυο χρόνια βρικολάκιασε ένας συγχωριανός μας. Φαινόταν τις νύκτες φωτιά από τον τάφο του και πάρα πολλές φορές πήγαινε στο σπίτι του, έκανε κτύπους και θορύβους, ανακάτευε τα πράγματα μέσα στο σπίτι του και η δυστυχισμένη γυναίκα του, που την τρόμαζε και την κυνήγαγε γύρω από το τραπέζι, κινδύνευε να πεθάνει από τον φόβο της, γιατί κανείς από τους γειτόνους της δεν πήγαινε να την βοηθήσει. Όταν δε νύκτωνε όλοι είμαστε αναγκασμένοι να κλείνουμε καλά τις πόρτες και τα παρά-θυρα στα σπίτια μας και να τα φυλάμε καλά για να μην έλθει και μπει ο βρικόλακας και στα δικά μας. Τέλος πάντων αφού δεν μπορούσαμε να υποφέρουμε αυτήν την δυστυχισμένη ζωή, αποφασίσαμε να ανοίξουμε ......
..... τον τάφο του πεθαμένου και βρικολιασμένου συγχωριανού μας. Και τι βρίσκουμε μέσα στον τάφο του???? Αυτόν ολόκληρο και απείραχτο, όπως ήταν τότε που τον θάψαμε και είχε κιόλας παχύνει περισσότερο!
Όλοι μας απορίσαμε και τρομάξαμε που τον είδαμε έτσι απείραχτο και άλιωτο. Τότε ο εφημέριος του χωριού μου είπε να φέρω ένα λοστό και αφού τον έφερα, είπε: "να πάρει ένας από εσάς τον λοστό και κρατώντας τον με τα δυο χέρια του να κτυπήσει με όλη του την δύναμη το σώμα του βρικολιασμένου στον μέρος της καρδιάς του ώστε ο λοστός να περάσει από το άλλο μέρος". Κανείς από τον φόβο του δεν κουνήθηκε να πάρει τον λοστό για να κάνει το παλούκωμα.

Τότε ο εφημέριος είπε σ΄έναν γεροδεμένο νεαρό που φαινόταν ότι είχε περισσότερο θάρρος από εμάς τους υπόλοιπους..."Παιδί μου είναι ντροπή νέος σαν και σένα να φοβάσαι ένα πεθαμένο. Έπειτα όπως ξέρεις είναι και Σάββατο και καμιά δύναμη και εξουσία δεν έχει αυτός εδώ ο βρικόλακας για να κάνει κακό".
Ο νεαρός, είτε θέλεις από ντροπή, είτε θέλεις από σεβασμό στον εφημέριο δεν τόλμησε να αρνηθεί και αφού πήρε το μυτερό λοστό, στάθηκε πάνω από το σώμα του βρικολακιασμένου και με όλη του την δύναμη τον κάρφωσε στην καρδιά. Αλλά τότε με μεγάλη μας φρίκη είδαμε ότι ο λοστός δεν μπήχτηκε στο σώμα και ο βρικολακιασμένος μαζεύτηκε ως να ήταν ζωντανός. Αυτό το θυμάμαι τόσο έντονα σαν να συνέβηκε σήμερα. Αμέσως ο λοστός έπεσε από τα χέρια του νεαρού συγχωριανού μας και εμείς από τον φόβο μας παρά λίγο να φεύγαμε αν δεν μας εμψύχωνε ο εφημέριος μας λέγοντας μας να μην φοβόμαστε γιατί είναι Σάββατο και ο βρικόλακας δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Μας βάζει αμέσως μετά να μαζέψουμε ξύλα και να ανάψουμε μια φωτιά επάνω στον βρικολακιασμένο. Μετά από τρεις ώρες καταφέραμε να τον κάψουμε και μετά από τότε δεν τον ξαναείδαμε στο χωριό μας. Και από τότε δεν ξαναείδαμε άλλο βρικολακιασμένο, εκτός από αυτόν που αύριο Σάββατο έχουμε σκοπό να τον ξεχώσουμε και να τον κάψουμε...//".

Σκελετός "καρφωμένου"
με 4 καρφιά, στο στέρνο,στην λεκάνη
και στους αστραγάλους από τυχαία
εκσκαφή για την ανέγερση οικίας
στην Ανάβυσσο το 1981.
Η φωτ.α του Όττο Γιαννόπουλου


Ο ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ είναι γεμάτος από μαρτυρίες και αναφορές για εμφανίσεις βρικολάκων. Ο Σικελός περιηγητής Xavier Scrofani που περιόδευσε από τα μέσα του 1795 έως και στις αρχές του 1796 στο χρονικό του καταγράφει μια ιστορία για βρικόλακα στην Ζάκυνθο: "//Μια νεαρή γυναίκα, η Ελένη Ματαράγκα, αγαπούσε ένα συγχωριανό της. Τελικά επειδή αυτός ήταν φτωχός, οι γονείς της την πάντρεψαν με έναν άλλο πλουσιότερο. Ο νεαρός επειδή έχασε την Ελένη μετά από λίγες μέρες πέθανε από την στεναχώρια του. Την νύκτα της κηδείας του εμφανίστηκε βρικολακιασμένος στο κρεβάτι της. Μια δυό τρεις φορές, αρκετές φορές και κάθε βράδυ. Πως να γλυτώσει από τον βρικόλακα??? Μια νύκτα που έλειπε ο άντρας της από το χωριό, πήρε μια τσάπα, ένα σφυρί και καρφιά, πήγε στο νεκροταφείο, ξέθαψε το πτώμα και το κάρφωσε με τέσσερα καρφιά στα χέρια και τα πόδια. Από τότε δεν ξαναφάνηκε στο κρεβάτι της ο βρικόλακας [Voyage en Grece de Xavier Scrofani-Paris 1801].//" 

Επίσης ο Scrofani στο ίδιο χρονικό του περιγράφει λεπτομερώς μια τελετή εξορκισμού βρικόλακα στην Κορινθία όπως την είδε ο ίδιος και στην οποία παρευρισκόταν και ο μητροπολίτης Κορινθίας Γρηγόριος.
.....Πρώτα πρώτα οι κάτοικοι συγκεντρώνουν ένα χρηματικό ποσό για τον μητροπολίτη. Ύστερα οι συγγενείς ετοιμάζουν ένα πλούσιο τραπέζι μέσα στο νεκροταφείο, μπροστά στον ανοικτό τάφο του βρικολακιασμένου συγχωριανού τους. Αν είναι φτωχοί και δεν έχουν χρήματα τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο πλουσιότερος του χωριού. 

Ο μητροπολίτης καλεί τον πεθαμένο, "εις το όνομα του Θεού" να γευτεί τα φαγητά που του προσφέρονται. Η άρνηση αποτελεί απόδειξη ότι είναι πραγματικά πεθαμένος και αφορισμένος και ότι μόνο το πνεύμα του προκαλεί τις ενοχλήσεις στους συγχωριανούς του. Ύστερα ο μητροπολίτης φοράει την μίτρα του και σπάζει σε μια λεκάνη 31 αυγά, προσθέτει μερικά άνθη πορτοκαλιάς, αλεύρι και εξαιρετικό κρασί, τα ανακατεύει με μια δέσμη από κλαριά μυρτιάς, ραντίζει το πτώμα με το παραπάνω μείγμα και δίνει εντολή να ξαναθάψουν το πτώμα μέσα στον τάφο. Μόλις τελειώσει η τελετή, ο μητροπολίτης μαζί με τους άλλους παπάδες πίνουν το μείγμα που είχε ετοιμάσει και τρώνε τα φαγητά του πεθαμένου.
Είδα την τελετή με τα ίδια μου τα μάτια, γράφει ο Σικελός περιηγητής και νόμισα πως βρίσκομαι μπροστά σε μάγους της Θεσσαλίας. Η τελετή εξορκισμού του βρικόλακα έγινε από τον μητροπολίτη Κορινθίας Γρηγόριο.
Ο καθιερωμένος τρόπος απαλλαγής από την τυραννία του βρικόλακα ήταν η εκταφή, το κάρφωμα με παλούκι στην καρδιά ή και το κάρφωμα με καρφιά μέσα στο φέρετρο, το ζεμάτισμα και το κάψιμο της καρδιάς ή και ολόκληρου του πτώματος. 

Μια παράδοση από την Κυνουρία για βρικόλακα, όπως την διασώζει ο Κ.Ι. Μαντζουράνης [Κυνουριακαί παραδόσεις, Λαογρ. τ. Δ΄ σ. 473 - 1914] λέει: Μαζώχτηκαν παπάδες και ούλος ο λαός και επήγανε στο μνήμα ούλοι και λέγανε "μέσα είσαι, μέσα είσαι". Ανοίξανε το μνήμα και τον βρήκανε και τήραε [κοίταγε]. Σκίσανε τα στήθια του και βγάλανε την καρδιά του. Βράσανε λάδι και ξύδι και την έκαψαν. Από τότε δεν ματαβγήκε........
Φανερό είναι ότι μεταξύ της Ελληνικής παράδοσης και της σύγχρονης αντίληψης για τους βρικόλακες υπάρχει μεγάλη διαφορά. Στην σύγχρονη αντίληψη, αλλά και στην αντίστοιχη λογοτεχνία της, ο βρικόλακας παρουσιάζεται ως ένα τέρας που "διψάει" για αίμα και για την διαιώνιση του ανομολόγητου είδους του, εν αντιθέσει όμως με την Ελληνική παράδοση όπου παρουσιάζεται ως ένα θορυβοποιό πνεύμα με την δίψα της ανάμνησης της ζωής. Στην αρχαία Ελλάδα υπάρχουν πάμπολες αναφορές για την ύπαρξη πλασμάτων της νύκτας που μοιάζουν με φαντάσματα, παρά με βρικόλακες. Υπήρχαν οι συνοδοί της βασίλισσας της νύκτας, της Εκάτης, που ήταν αποκρουστικά τέρατα - δαίμονες, που περισσότερο φόβιζαν παρά ρουφούσαν το αίμα των ανθρώπων. Και στον Χριστιανικό Ελληνισμό η παράδοση συνεχίστηκε και οι δαίμονες παίρνουν νέα ονόματα, η Μορμώ και η Λάμια γίνονται το Μορμολύκειο, που όμως είναι και πάλι στην ουσία, κακά φαντάσματα που τρομάζουν τους πιστούς και όχι βρικόλακες που πίνουνε το αίμα τους. 

Ίσως δεισιδαιμονίες, ίσως υπάρχουν βρικόλακες, ίσως όχι. Πάντα όμως ο σκοτεινότερος δαίμονας και ο δραπέτης του κάτω κόσμου, ο βρικόλακας, θα ελκύει και θα τρομάζει τους ανθρώπους γιατί στην μορφή του θα προβάλλεται η ανθρώπινη προσδοκία για μια αθάνατη ζωή, αλλά και ο ανθρώπινος φόβος για την ανυπαρξία της ζωής μετά τον θάνατο.

πηγη

Δημοσιεύθηκαν πρίν λίγο... Διαβάστε και αυτά

 
Hellas Now © 2012